Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw współpracy międzynarodowej
 • w Gabinecie Komendanta Stołecznego Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów oraz spotkań roboczych i zagranicznych wyjazdów służbowych kierownictwa Komendy i jego przedstawicieli, w szczególności opracowywanie preliminarzy wydatków, programów pobytu, planów wyjazdów, harmonogramów zadań oraz wykonywanie tłumaczeń na język obcy,
 • opracowywanie materiałów oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych związanych z realizacją współpracy z partnerami zagranicznymi,
 • uczestniczenie w charakterze tłumacza w podejmowaniu przedstawicieli delegacji zagranicznych,
 • wykonywanie tłumaczeń dokumentacji obcojęzycznej kierowanej do kierownictwa Komendy Stołecznej Policji,
 • opracowywanie i sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej z realizacji przedsięwzięć międzynarodowych w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji,
 • uczestniczenie w realizacji projektów dotyczących partnerskich programów unijnych w zakresie wyznaczonym decyzjami Komendanta Stołecznego Policji,
 • wykonywanie rozmów telefonicznych w języku obcym i przekazywanie drogą elektroniczną korespondencji do przedstawicieli międzynarodowych w zakresie wymiany informacji dotyczącej organizacji przedsięwzięć,
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji teleadresowej podmiotów zagranicznych, pomocnej w obszarze nawiązywania i podtrzymywania wspólnych kontaktów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca wykonywana w terenie oraz związana z wyjazdami służbowymi (krajowymi i zagranicznymi).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przy oświetleniu mieszanym,
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego lub języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B-2,
  • znajomość: – ustawy o Policji w zakresie dotyczącym organizacji Policji oraz aktu wykonawczego w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych, – kultury innych państw,
  • umiejętności: organizacyjne, analityczne, komunikatywność, obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE, dokładność, wysoka kultura osobista.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie znajomości podstaw Protokołu Dyplomatycznego oraz savoire-vivre,
 • certyfikowana znajomość innego języka urzędowego w UE,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji
  Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa;
  bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym
  „Oferta pracy GKSP-6/IV/15”.

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Techniki i metody naboru: analiza ofert pracy, test wiedzy merytorycznej, test z zakresu wiedzy praktycznej, rozmowa kwalifikacyjna.