Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

 • Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Zespole Telekomunikacji Wdziału Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Sienkiewicza 65

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie przedsięwzięć teleinformatycznych związanych z budową jak i doskonaleniem pracy urządzeń systemów teleinformatycznych i zasilających w jednostkach Policji garnizonu podlaskiego, w tym m.in. śledzenie nowości technicznych na rynku telekomunikacyjnym oraz sprawdzanie możliwości ich zastosowania, opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia oraz uczestniczenie w fazie reali
 • Koordynacja pracy systemu komórkowej sieci korporacyjnej w jednostkach Policji woj. podlaskiego, w tym aktualizowanie oprogramowania i monitorowanie napraw bieżących telefonów komórkowych, prowadzenie ewidencji, aktualizowanie wykazów, szkolenie indywidualne użytkowników i uruchamianie nowych funkcjonalności.
 • Organizacja i nadzór prac w zakresie budowy, modernizacji i naprawy resortowej sieci kablowej opartej na kablach światłowodowych i miedzianych.
 • Szkolenie użytkowników sprzętu łączności w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji woj. podlaskiego.
 • Koordynacja spraw związanych z pracą systemów dostępowego i monitoringu wizyjnego budynku KWP oraz opracowanie koncepcji takich systemów dla innych jednostek Policji woj. Podlaskiego.
 • Realizacja naprawy sprzętu łączności, w tym lokalizowanie przyczyn awarii i samodzielne wykonywanie napraw bieżących.
 • Opracowywanie pism, odpowiedzi i zestawień do wydziałów Biura Łączności i Informatyki KGP, wydziałów KWP, jednostek Policji, operatorów telekomunikacyjnych, sądów, prokuratur, firm, instytucji itp.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca związana z organizacją, rozwojem oraz eksploatacją systemów teleinformatycznych w jednostkach Policji woj. podlaskiego.
  Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z administratorami lokalnymi, służbami dyżurnymi i użytkownikami sprzętu teleinformatycznego w KMP/KPP/KP/PP,
  a także ze służbami technicznymi operatorów telekomunikacyjnych oraz pracownikami firm serwisujących sprzęt teleinformatyczny w celu lokalizacji
  i usuwania awarii.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko usytuowane jest na parterze budynku z częstym przemieszczaniem się do innych pomieszczeń w budynku KWP usytuowanych na I, II oraz III piętrze.
  Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, komputer, narzędzia warsztatowe
  i pomiarowe, spawarka światłowodowa.
  Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.
  Warunki dodatkowe: – praca przy monitorze ekranowym;
  – praca okresowo w terenie (modernizacja resortowej sieci kablowej na terenie woj. podlaskiego, usuwanie awarii);
  – nietypowe godziny pracy w tym dyżury (dyżury domowe, dyspozycyjność
  i mobilność po ustawowych godzinach pracy – w przypadku uszkodzeń sprzętu teleinformatycznego pilny przyjazd do jednostki w celu usunięcia awarii);
  – praca w szczególnych trudnych warunkach środowiskowych (prace
  w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy przebudowie lub usuwaniu awarii na resortowej sieci kablowej).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu telekomunikacja lub elektronika
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania lub wdrażania i utrzymania systemów teleinformatycznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Ogólna znajomość systemów i urządzeń telekomunikacyjnych.
  • Praktyczna obsługa urządzeń pomiarowych: reflektometr optycznych, tester okablowania strukturalnego, tester łączy ISDN.
  • Praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania napraw urządzeń elektronicznych.

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów telekomunikacyjnych (cyfrowe centrale telefoniczne, siłownie telekomunikacyjne, systemy teletransmisyjne itp.).
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym..
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Wysoka kultura osobista. Systematyczność. Samodyscyplina. Dyspozycyjność. Poczucie odpowiedzialności.
 • Dobra znajomość pakietów biurowych. Zdolności analityczne. Umiejętność skutecznego komunikowania się. Samodzielność i kreatywność.
 • 1 rok pracy przy serwisowaniu sprzętu elektronicznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok

  z dopiskiem na kopercie „ogłoszenie na stanowisko nr 168714 ”


Inne informacje:

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
  w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC).
  Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego).
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego.
  Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi co najmniej 2500,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.