Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw Sekcji Nieruchomości i Remontów
 • w Wydziale Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  ul. Kijowska 5
  85-703 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opisywanie faktur pod względem merytorycznym i formalnym, sprawdzanie i kontrolowanie zgodności z zawartymi umowami lub zleceniami,
 • sporządzanie wniosków oraz dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy i badania wody, odprowadzania ścieków, zakupu opału, ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów należących do KWP w Bydgoszczy,
 • zlecanie i rozliczanie wykonania przeglądów wentylacyjnych i kominowych, badania (jakości wody) wewnętrznych instalacji wodociągowych, gazowych, nawodnieniowych instalacji ppoż. w obiektach zajmowanych przez jednostki Policji woj. kujawsko-pomorskiego,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych dla obiektów będących w dyspozycji WZIR KWP w Bydgoszczy, prowadzenie ewidencji środków trwałych będących na ewidencji WZIR, analizowanie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdania z bilansowych nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej, sporządzanie informacji dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • uczestnictwo w inwentaryzacji obiektów należących do KWP w Bydgoszczy i podległych jednostek oraz w klasyfikacji i wybrakowaniu składników majątkowych KWP w Bydgoszczy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • częściowo praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe związane z kontrolą i nadzorem nad firmami wykonującymi usługi w obiektach zajmowanych przez jednostki Policji w województwie kujawsko-pomorskim,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca z wykorzystaniem komputera, aparatu fotograficznego i miernika laserowego; nadzór i kontrola robót bezpośrednio na budowach, na wysokościach i w zagłębieniach; bariery architektoniczne tworzone w trakcie wykonywania remontów obiektów policyjnych oraz budowy nowych obiektów, obecność wind ograniczona,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane lub ekonomiczne lub marketingowe lub zarządcze lub ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania nieruchomościami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające,
  • obsługa pakietu MS Office,
  • znajomość przepisów z zakresu prawa, przepisów prawa zamówień publicznych oraz z zakresu zagadnień finansowych,
  • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr 169665

Inne informacje:

  Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, zaznaczyć w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2950,- zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2014 Nr 1111, ze zm.).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.