Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

 • Lubelski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • w Zespole Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Lublin, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin i teren woj. lubelskiego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,
  ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych.
 • kompletowanie dokumentacji odbiorowych niezbędnych do powołania komisji odbioru robót oraz analiza przedłożonych przez wykonawcę faktur.
 • pełnienie funkcji koordynatora zadania inwestycyjnego lub remontowego, w tym koordynacja procesu przygotowania, realizacji, oddania do użytkowania oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego / remontowego, a także udział w czynnościach związanych z pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego poszczególnych specjalności i uprawnień.
 • opracowywanie dokumentacji przetargowej, wycen inwestorskich, kosztorysów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz udział w opracowywaniu projektów umów, umów cywilno – prawnych i aneksów do zawartych umów na realizację zadań budowlanych.
 • ustalanie z użytkownikami obiektów KMP/KPP zakresów remontów oraz modernizacji obiektów służbowych.
 • opracowywanie protokołów konieczności na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych i zamiennych, opracowywanie protokołów odzysku materiałów przy udziale komisji oraz innych niezbędnych dokumentów.
 • dokonywanie przeglądów stanu sprawności technicznej obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz weryfikacja kompletności wpisów w książkach obiektów budowlanych prowadzonych w jednostkach Policji garnizonu lubelskiego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku oraz dynamicznym – praca w terenie związana z wyjazdami do obiektów Policji garnizonu lubelskiego celem ustalenia zakresów niezbędnych do wykonania remontów. Praca
  w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Realizacja części zadań na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniach. Występują wyjazdy w teren – środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w budynku KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie usytuowanym na parterze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).

  Inne
  Oferowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,500

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku elektrotechnika lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego lub sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość przepisów regulujących sprawy budowlane, zamówień publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera (program Excel, programy do rysowania, np. AUTOCAD),
  • umiejętność kosztorysowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność pracy w zespole, asertywność.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie robót budowlanych i zamówień publicznych,
 • przynależność do Izby Inżynierów,
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (okres i rodzaj doświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  Narutowicza 73
  20-019 Lublin

  Wydział Kadr i Szkolenia, Sekretariat pok. 127

Inne informacje:

  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 30, 81 535 45 28
  Zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Lublinie może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego w KWP w Lublinie oraz uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub przedstawieniu ważnego poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez uprawniony organ.
  Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.
  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji.
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).
  W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko.
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
  http://dsc.kprm.gov.pl/ogłoszenia-o-naborze, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.