Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

 • Lubelski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw mieszkaniowych i środków trwałych
 • w Wydziale Inwestycji i Remontów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w I instancji w sprawach przyznawania, odmowy przyznania i zwrotu świadczeń pieniężnych (równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego, pomoc finansowa)
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w II instancji w sprawach mieszkaniowych w wyniku składanych odwołań od orzeczeń Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji woj. lubelskiego
 • prowadzenie czynności związanych z przydziałem, opróżnieniem i zamianą lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji KWP w Lublinie oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, wniosków o wszczęcie egzekucji i tytułów wykonawczych
 • prowadzenie spraw związanych z wykupem lokali mieszkalnych będących w dyspozycji LKWP, przygotowywanie wniosków oraz całości dokumentów w sprawach wykupu, bądź odmowy wykupu lokali mieszkalnych przez osoby zainteresowane
 • sporządzanie i sprawdzanie list stanowiących podstawę wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (miesięcznie) i za remont lokalu mieszkalnego (raz w roku) oraz list dodatkowych
 • planowanie środków finansowych (w okresach rocznych, miesięcznych) na świadczenia mieszkaniowe dla KWP w Lublinie, CBŚP w Lublinie oraz KMP/KPP woj. lubelskiego
 • wystawianie dokumentów dotyczących środków trwałych (PT, LT) oraz analizowaniu wartości i amortyzacji środków trwałych
 • prowadzenie zapisów w kartach mieszkaniowych, rejestrach w celu aktualizacji informacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie
  z pracą przy biurku oraz dynamicznych –przemieszczanie pomiędzy budynkami KWP. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami komórek organizacyjnych KGP, KWP w Lublinie oraz KMP i KPP województwa lubelskiego zajmujących się realizacją takich samych zadań, z poszczególnymi administracjami lokali mieszkalnych, Zarządem Nieruchomości Komunalnych oraz z interesantami zewnętrznymi i wewnętrznymi (policjanci, emeryci, renciści, osoby nie posiadające uprawnień do policyjnych świadczeń emerytalno-rentowych).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko usytuowane w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie przy ul. Narutowicza 73 w budynku G na parterze – niedostosowanym dla osób niepełnosprawnych – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, wąskie ciągi komunikacyjne). Obsługa urządzeń biurowych: telefon, fax, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka papierów. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym; przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Sporadyczne wyjazdy w teren – środkami komunikacji miejskiej lub służbowym sprzętem transportowym. Sporadyczne krajowe wyjazdy służbowe.
  Inne
  Oferowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,350 oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów k.p.a., ustawy o Policji, dotyczących klasyfikacji środków trwałych i rachunkowości,
  • umiejętność obsługi komputera (program Word, Excel)

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu przepisów o rachunkowości i klasyfikacji środków trwałych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne,
 • umiejętność obsługi Internetu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (okres i rodzaj doświadczenia)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  Narutowicza 73
  20-019 Lublin

  Wydział Kadr i Szkolenia, Sekretariat pok. 127

Inne informacje:

  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 43 30, 81 535 45 28

  Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

  Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP w Lublinie.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

  W BIP KWP w Lublinie dostępny jest wzór oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko.

  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:

  http://dsc.kprm.gov.pl/ogłoszenia-o-naborze, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/.