Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

 • Opolski Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw funduszy pomocowych
 • w Zespole ds. Funduszy Pomocowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • aplikowanie o środki unijne oraz wdrażanie tych projektów opolskiej Policji, które uzyskały współfinansowanie z funduszy strukturalnych UE,
 • zarządzanie współfinansowanymi projektami oraz prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości projektów opolskiej Policji, które uzyskały współfinansowanie z funduszy strukturalnych UE,
 • zapewnianie, aby proces pozyskiwania środków pomocowych był realizowany w oparciu o aktualne przepisy regulujące problematykę pozyskiwania środków oraz zapewniał standardy kontroli finansowej, a także analizowanie dokumentów programowych UE i krajowych z zakresu funduszy strukturalnych,
 • prowadzenie dokumentacji projektu, jego archiwizację oraz obsługę systemu informacji o realizowanych projektach,
 • udzielanie merytorycznego wsparcia komórkom organizacyjnym KWP i jednostkom organizacyjnym Policji województwa opolskiego podejmującym czynności zmierzające do wykorzystania środków pomocowych, w tym weryfikowanie i koordynowanie planów, a także prowadzonych działań przez jednostki oraz komórki opolskiej Policji w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,
 • prowadzenie działalności analityczno-sprawozdawczo-kontrolnej znajdującej się w zakresie merytorycznego działania, tj. problematyki funduszy pomocowych, a także uczestniczenie w bieżącej wymianie informacji i współpracy z innymi wojewódzkimi jednostkami Policji, komórkami organizacyjnymi KGP oraz poszczególnymi jednostkami i komórkami tut. KWP,
 • uczestniczenie w organizowaniu i realizacji szkolenia pracowników jednostek i komórek organizacyjnych KWP w zakresie problematyki pozyskiwania środków pomocowych, a także uczestniczenie w szkoleniach zawodowych organizowanych przez KWP, instytucje wyspecjalizowane oraz samokształcenie,
 • wspomaganie prac komisji przetargowych w realizacji zadań pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Częsty kontakt z osobami i firmami zewnętrznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (bariery architektoniczne).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach pracy związanych z pozyskiwaniem i/lub realizacją, kontrolą projektów współfinansowanych z funduszy unijnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów w ramach projektów Unii Europejskiej,
  • kreatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z tematyki funduszy unijnych, europeistyki, zarządzania,
 • certyfikat lub świadectwo poświadczające kwalifikacje zawodowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • umiejętność komunikacji, negocjacji i organizacji,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość zasad realizacji projektów w ramach projektów Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość j. angielskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 • kopie innych dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe na stanowisku.

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 9 BIP KPRM” i z adresem nadawcy na kopercie

Inne informacje:

  Wynagrodzenie w wys. ok. 2500 zł

  Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

  Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Dodatkowe informacje: (0-77) 422-21-47. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.