Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw nieruchomości
 • w Wydziale Inwestycji i Remontów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji
  w Poznaniu
  60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Poznań, ul. Dąbrowskiego 17a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Gospodarowanie nieruchomościami w celu zabezpieczenia bazy lokalowej KWP w Poznaniu i jednostek podległych, w tym realizacja czynności związanych z przejmowaniem i zbywaniem nieruchomości
 • Prowadzenie regulacji prawnych nieruchomości a w tym realizacja czynności związanych z:
 • a) potwierdzaniem albo uzyskiwanie tytułu prawnego do nieruchomości będących w posiadaniu KWP w Poznaniu i jednostek podległych,
 • b) zapewnianiem obrony interesów KWP w Poznaniu i jednostek podległych w postępowaniach dotyczących stanów prawnych nieruchomości,
 • c) zlecaniem czynności z zakresu obsługi geodezyjnej nieruchomości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa
  praca jednozmianowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w pomieszczeniu przy monitorze ekranowym
  naturalne i sztuczne oświetlenie
  wymuszona pozycja ciała

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa cywilnego – rzeczowego, zobowiązań
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza w zakresie prawa cywilnego,
  • znajomość programów Word, Excel,
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
  • komunikatywność
  • odporność na stres,
  • zdolność prowadzenia negocjacji i przekonywania,
  • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.

wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie funkcjonowania administracji rządowej,
 • doświadczenie zawodowe 2 lata na stanowisku związanym z gospodarką nieruchomościami,
 • przeszkolenie z OIN,
 • uprawnienia do informacji o klauzuli „POUFNE
 • znajomość programu Lex,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, samodzielność, operatywność i kreatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doswiadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu
 • życiorys powinien zawierać numer PESEL
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

Inne informacje:

  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-124-67, 61-84-124-99
  – zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
  – listy kandydatów spełniających oraz nie spełniających wymagań formalnych umieszczone zostaną na stronie BIP KWP w Poznaniu pod numerem ogłoszenia.
  – metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
  – wynagrodzenie według mnożnika 1.4 kwoty bazowej (tj. 2.623,38 zł. brutto + wysługa lat),
  – dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego),
  – dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,