Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw nadzoru budowlanego
 • w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  ul. Małopolska 47
  70-515 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  ul. Piotra i Pawła 4/5
  70-515 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie zakresu planowanych robót budowlanych w branży elektrycznej i energetycznej,
 • przygotowywanie dokumentacji do postępowań w sprawach o zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane branży elektrycznej i energetycznej,
 • weryfikowanie kosztorysów i rachunków za wykonane roboty budowlane branży elektrycznej i energetycznej
 • weryfikowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej i energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz potrzebami Policji
 • dokonywanie przeglądów okresowych stanu technicznego i sprawności użytkowej obiektów służbowych
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane branży elektrycznej i energetycznej
 • opracowywanie wniosków o wydanie warunków zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych i remontowych
 • nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań pokontrolnych PIS, PINB, w przydzielonych jednostkach Policji woj. Zachodniopomorskiego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w warunkach normalnych-biurowych, w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze bez windy, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim w terenie, praca na wysokości powyżej 3m.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie
  – praca przy monitorze ekranowym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe w nadzorze budowlanym administracji architektoniczno-budowlanej lub wykonawstwie (kierownik budowy, kierownik robót)
  • uprawnienia do kierowania i nadzoru nad robotami o specjalności elektrycznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
  • uprawnienia do dozoru lub eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
  • prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • znajomość programu kosztorysowego NORMA
 • dobra znajomość instalacji słaboprądowych
 • samodzielność i operatywność
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  06-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47 p. 2
  70-515 Szczecin

  z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 08/ 2015”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 2 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie przed upływem tego terminu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 82-11-425 lub 82 11 235.
  Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego wynosi: 3.560,-zł. Brutto miesięcznie + dodatek za wysługę lat.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.