Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • na okres funkcjonowania w KZGW Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w Wydziale Ochrony Wód Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w pracach dotyczących wdrażania Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • opiniowanie przekazywanych do KZGW prac, raportów, ekspertyz oraz projektów aktów prawnych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych w szczególności w zakresie parametrów technicznych,
 • udział w przygotowaniu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz aktualizacji Master Planu dla dyrektywy ściekowej w zakresie parametrów technicznych,
 • współpraca przy tworzeniu sprawozdań cyklicznych z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz sprawozdawczości na potrzeby Komisji Europejskiej,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi KZGW, oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotami gospodarczymi w zakresie merytorycznym stanowiska.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Szeroki i szczegółowy zakres informacji sprawozdawczo-planistycznej pozostającej w relacji
  z internetowymi narzędziami jej pozyskiwania, kontroli jakości i prezentacji.
  2. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe.
  3. Konieczność pracy pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca przy komputerze.
  2. Brak w budynku barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w tym min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w organach administracji publicznej w dziale gospodarka wodno-ściekowa lub ochrona środowiska,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
  • umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązania,
  • umiejętność działania pod presją czasu,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy,
  • znajomość współczesnych technologii i urządzeń do oczyszczania ścieków, optymalizacji systemów kanalizacyjnych, unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów ściekowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska – unieszkodliwianie ścieków i odpadów,
 • doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie realizującym zadania własne gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  (VI piętro, pok. 651 – kancelaria)

Inne informacje:

  Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wszystkie niezbędne dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DPZW/ow-POPT/4/2015”
  Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego – placówki krajowej lub termin złożenia do kancelarii KZGW.
  Aplikacje nie zawierające kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

  Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

  UWAGA
  do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.