Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Katastru Wodnego Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w pracach związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w zakresie od planowania działań po raportowanie,
 • współpraca w zakresie standaryzacji przekazywanych danych do katastru wodnego przez organy administracji publicznej, jednostki badawczo rozwojowe i inne,
 • współpraca z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej dot. katastru wodnego,
 • współpraca z organami administracji publicznej odpowiedzialnymi za dane na potrzeby raportowania do KE,
 • koordynacja pod względem technicznym raportów do komisji Europejskiej z wdrażania prawodawstwa wspólnotowego,
 • udział w pracach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem w ramach zarządzania danymi,
 • udział w projektach realizowanych przez Wydział, związanych z tworzeniem i wykorzystaniem systemów teleinformatycznych związanych z systemem informacyjnym gospodarki wodnej/katastrem wodnym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Stres związany z działaniem pod presją czasu, z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz i podejmowaniem szybkich działań podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej,
  2. Konieczność współdziałania z wieloma instytucjami i podmiotami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca biurowa przy komputerze,
  2. Brak w budynku barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub geografia o specjalności hydrologia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w obszarze związanym z wykształceniem lub pracą z systemami informatycznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • znajomość zagadnień z dziedziny gospodarki wodnej,
  • umiejętność pracy w środowisku GIS-produkty ESRI lub INTERGRAPH,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie uzupełniające z zakresu systemów informatycznych,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • doświadczenie w pracy w realizacji projektów,
 • obsługa oprogramowania GIS,
 • dobra znajomość ustawy prawo wodne,
 • dobra znajomość Dyrektywy INSPIRE,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • znajomość metodyki PRINCE 2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracylub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  (VI piętro, pok. 651 – kancelaria)

Inne informacje:

  Wszystkie niezbędne dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „DPZW/kw/1-1/2015”.

  Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego – placówki krajowej lub termin złożenia do kancelarii KZGW.
  Aplikacje nie zawierające kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

  Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

  UWAGA:
  do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu