Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Zespole Kadr i Szkoleń Biura Aministracyjno-Prawnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw pracowniczych, w tym: przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, ewidencjonowanie czasu pracy i absencji pracowników,
 • prowadzenie spraw i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z PFRON-em,
 • prowadzenie spraw z zakresu bhp zgodnie z właściwością Zespołu,
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów oraz zastępców dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
 • współpraca przy sporządzaniu sprawozdań z zakresu właściwości Zespołu, m.in. do GUS-u i Szefa Służby Cywilnej,
 • udział w pracach związanych z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych na wolne stanowiska w służbie cywilnej,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej doskonalenia zawodowego pracowników,
 • prowadzenie rejestru osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rejestru rozdysponowania środków z tego funduszu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z działaniem pod presją czasu,
  – konieczność współdziałania z innymi instytucjami i podmiotami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – brak w budynku barier architektonicznych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze spraw kadrowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
  • umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązywania,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie: administracji, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, pedagogiki społecznej, prawa lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowego w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • umiejętność obsługi komputerowych programów kadrowych: Płatnik, WF-Gang oraz obiegu dokumentów: EZD.
 • systematyczność, kreatywność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających niezbędne doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  (VI piętro, pok. 651-kancelaria)

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.
  Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „BAP-ka/2-1/2015/Z”. Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego – placówki krajowej lub termin złożenia w kancelarii KZGW. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do KZGW) lub nie zawierające kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane.
  Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
  Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz nie spełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
  UWAGA:
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.