Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrołęka
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce
  ul. Gorbatowa 15
  07-410 Ostrołęka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie inwestycji drogowych i budowli przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie trwałego zarządu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie gruntów zajętych pod drogi publiczne,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie dotyczącym nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa pod budowę lub modernizację linii kolejowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie potwierdzenie lub stwierdzenia nabycia przez państwowe osoby prawne prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nadzoru nad prowadzonymi przez starostę postępowaniami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami i ustaw o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca poza siedzibą urzędu, w terenie (w szczególności wizje, rozprawy administracyjne),
  – praca w siedzibie urzędu,
  – praca związana z obsługą klienta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na pierwszym piętrze,
  – występowanie uciążliwych warunków pracy: odpowiedzialność materialna,
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek nie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się
  po budynku (schody).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o transporcie kolejowym (szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym),
  • znajomość ustaw: przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność, odporność na stres,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel).

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja lub geodezja,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy SPN-VII/9/Z”
  (decyduje data wpływu do MUW)

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.750 zł
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.