Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocenianie pod względem legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • sporządzanie rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań nieistotnego naruszenia prawa, skarg do sądu administracyjnego i odpowiedzi na skargi na akty nadzoru
 • sporządzanie analiz w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – praca w siedzibie urzędu/wydziału
  – podejmowanie decyzji w warunkach stresu
  – praca wymagająca dyspozycyjności

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na pierwszym piętrze
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – bariery architektoniczne: brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi nieodpowiedniej szerokości
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: prawo administracyjne materialne i procesowe, o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi, prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi
  • znajomość ustaw: prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność: interpretowania przepisów prawa, analitycznego myślenia, obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy LEX-I/23”
  Decyduje data wpływu do MUW

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.500 zł
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie
  o kolejnym etapie naboru.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl .
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie BIP Urzędu w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert, a informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed podjęciem czynności.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.