Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Spraw Cudzoziemców

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany i uchylenia wydanego zezwolenia na pracę
 • sprawdzanie cudzoziemców w systemie informatycznym POBYT
 • sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi
 • przeprowadzanie kontroli w powiatowych urzędach pracy w zakresie poprawności wydawania informacji starosty na temat możliwości zaspokajania potrzeb kadrowych pracodawców
 • przeprowadzanie przesłuchań stron i świadków

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – praca w siedzibie wydziału
  – stres związany z obsługą klienta
  – podejmowanie decyzji w warunkach stresu
  – bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa klienta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na trzecim piętrze,
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, telefon itp.
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i windę,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), interpretacji przepisów prawa
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy WSC-V/20/22/Z” (decyduje data wpływu ofert do MUW)

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.500 zł
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie
  o kolejnym etapie naboru.
  Informacje dotyczące naboru do MUW znajdują się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl .
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie BIP Urzędu w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert, a informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed podjęciem czynności.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.