Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestrów, ewidencji, sporządzaniem sprawozdań, udzielaniem informacji i opiniowaniem dokumentów
 • opiniowanie pism w sprawie realizacji wyroków sądów oraz sposobu rozpatrywania wniosków o wstrzymanie przez wojewodę egzekucji administracyjnej prowadzonej przez inne organy egzekucyjne
 • weryfikowanie dokumentów dotyczących systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WM
 • opiniowanie zmian do Instrukcji wykonawczej IPOC
 • opiniowanie dokumentów dotyczących polityki rozwoju regionu i kraju
 • przechowywanie i udostępnianie jednostkom kontrolującym dokumentów kontroli zewnętrznych prowadzonych w wydziale oraz ich do Wydziału Kontroli i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej dokumentów niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone” w wydziale

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu/biura.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na drugim piętrze,
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – bariery architektoniczne: budynek posiada windę, podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi w budynku nie przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pomocy prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  • znajomość przepisów: Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r., Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r.
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • posiadanie wiedzy z zakresu: wdrażania funduszy strukturalnych, pomocy publicznej
  • umiejętność: analitycznego myślenia, interpretacji przepisów, obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z funduszami UE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy FCR-VII/6” (decyduje data wpływu do MUW)

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.400 zł
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie
  o kolejnym etapie naboru.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie BIP Urzędu w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert, a informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed podjęciem czynności.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl.
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.