Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw współpracy zagranicznej w zakresie spraw związanych z realizacją polityki i gospodarki satelitarnej na forum krajowym i międzynarodowym
 • w Wydziale Współpracy z Zagranicą Departamentu Telekomunikacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów stanowisk Polski na posiedzenia grup roboczych w celu zapewnienia aktywnego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działalności międzynarodowych organizacji satelitarnych,
 •  reprezentowanie Ministerstwa w zakresie spraw związanych z realizacją polityki i gospodarki satelitarnej na forum krajowym i międzynarodowym, w szczególności na forach: International Telecommunications Satellite Organization (ITSO), Europejskiej Agencji Kosmicznej – European Space Agency (ESA), Komitecie Doradczym oraz Zgromadzeń Państw – Stron organizacji międzynarodowej EUTELSAT-IGO
 • oraz instytucji i programów Unii Europejskiej dot. globalnych systemów nawigacji satelitarnej,
 • udział w spotkaniach Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym stanowisk rządu, informacji rządu i aktów prawnych, przedstawianych pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich,
 • opiniowanie dokumentów związanych z realizacją polityki i gospodarki satelitarnej innych organizacji np. Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU),
 • analizowanie i opiniowanie ewentualnego wpływu międzynarodowych regulacji prawnych na prawodawstwo polskie,
 • analizowanie i opracowywanie informacji na temat funkcjonowania oraz najnowszych kierunków rozwoju rynku gospodarki satelitarnej oraz działań poszczególnych państw w celu zapewnienia aktywnego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w dyskusji na forum międzynarodowym nad aktualnymi zagadnieniami związanymi z gospodarką satelitarną.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu prawa, administracji, stosunków międzynarodowych lub techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki satelitarnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • znajomość podstaw prawnych oraz instytucjonalnych funkcjonowania UE,
  • wiedza na temat podstawowych ram prawnych europejskich i polskich dotyczących gospodarki satelitarnej: znajomość ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej,
  • znajomość rynku satelitarnego oraz sektora kosmicznego w Polsce i w UE,
  • zdolność analizy i syntezy informacji,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • umiejętność skutecznego komunikowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i posiadane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Królewska 27
  00-060 Warszawa
  Z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Starszy specjalista/DT/MAC”

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie
  lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://mac.bip.gov.pl
  oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 54 04.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.