Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Planowania Strategicznego w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Adres urzędu
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie przygotowania rozwiązań dla rozwijania oprogramowania Systemu Informacji Oświatowej;
 • współpraca z GUS w zakresie wymiany danych pomiędzy Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych a REGON. Korespondencja z GUS w sprawach związanych z nadawaniem w ramach ww. wymiany danych numerów REGON publicznym i niepublicznym szkołom, placówkom oświatowym oraz ich zespołom;
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące merytorycznych aspektów funkcjonowania systemu informacji oświatowej zgłoszone telefonicznie, mailowo lub listownie;
 • współpraca przy przygotowywaniu projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie zmodernizowanego systemu informacji oświatowej. Analizowanie wskazanych projektów aktów prawnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie systemu informacji oświatowej;
 • uczestniczenie w opracowywaniu zasad wymiany danych pomiędzy bazą danych systemu informacji oświatowej a geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, tworzonym i utrzymywanym przez Głównego Geodetę Kraju;
 • uczestniczenie w opracowywaniu szablonów raportów analitycznych, tworzonych na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO i umieszczanych na portalu systemu informacji oświatowej;
 • uczestniczenie w tworzeniu aplikacji internetowej przygotowanej do obsługi procesu dystrybucji podręcznika, którego opracowanie i wydanie zleca MEN.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z pracą pod presją czasu,
  – stres związany z obsługą interesantów zewnętrznych,
  – wykorzystywanie znajomości języka angielskiego oraz dodatkowego języka obcego,
  – dyspozycyjność.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;
  – możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze oświaty.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (B2),
  • znajomość ustawy o systemie informacji oświatowej i innych przepisów z zakresu oświaty,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
  • znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność analizowania danych statystycznych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność współpracy,
  • odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe z zakresu nauk społecznych, statystyki, administracji, zarządzania,
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • kursy, szkolenia z zakresu: statystyki, umiejętności posługiwania się programem komputerowym do analizy danych zgromadzonych w bazach danych np. R, SAS, Statistica, SPSS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzające znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia tj. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, szkolenia np. dyplomy, zakresy czynności, opisy stanowisk i inne zaświadczenia,
 • kopie dokumentów potwierdzające znajomość dodatkowego języka obcego w przypadku deklaracji znajomości na wymaganym poziomie lub stosowne oświadczenie .

Termin składania dokumentów:

  02-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa
  ( z dopiskiem „Oferta pracy DSWM, WPS, STARSZY SPECJALISTA, DSWM/WPS/6”)

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.