Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • starszego specjalisty w Wydziale Monitoringu i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestnictwo w monitorowaniu postępów realizacji Działań 2.10, 2.13, 2,15, 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w zakresie osiągania ich celów (wskaźniki, również finansowe). Współpraca z beneficjentami i dep. merytorycznymi. Analiza informacji i danych dotyczących wdrażania działań w obszarze oświaty w ramach PO WER oraz Progr. Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
 • Uczestnictwo w przygotowaniu do Instytucji Zarządzającej sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych oraz informacji kwartalnych z realizacji Działań 2.10, 2.13, 2,15, 2.15 PO WER oraz Priorytetu III PO KL. Współpraca z przedstawicielami IZ PO WER oraz departamentów meryt. w zakresie monitorowania postępu realizacji Działań 2.10, 2.13, 2,15, 2.15 PO WER oraz Priorytetu III PO KL.
 • Wspomaganie wykonywania zadań Władzy Krajowej programu Erasmus+ oraz programów „Młodzież w działaniu” i „Uczenie się przez całe życie”.
 • Przygotowywanie zestawień i analiz z wdrażania Priorytetu III PO KL oraz Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 PO WER.
 • Opracowywanie wskaźników (również finansowych) do Planów Realizacji Celów Pośrednich i Końcowych PO WER (PRC). Współpraca z departamentami merytorycznymi oraz beneficjentami w zakresie przygotowania PRC.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania poselskie oraz opracowywanie materiałów na posiedzenia sejmowych komisji i podkomisji w zakresie danych dotyczących Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 PO WER, Priorytetu III PO KL oraz programu Erasmus+.
 • Wprowadzanie danych do centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014 oraz opracowywanie analiz w oparciu o narzędzie Oracle Business Intelligence.
 • Opracowywanie materiałów związanych z przygotowywaniem wkładu do Rocznych Planów Działania PO WER w zakresie właściwości Wydziału, w celu zapewnienia ich zgodności Planem Realizacji Celów Pośrednich i Końcowych PO WER.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związany z pracą pod presją czasu;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;
  – możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób
  niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w obszarze funduszy strukturalnych lub w obszarze oświaty
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość. języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2),
  • znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 w zakresie interwencji realizowanej przez MEN (działania 2.10, 2.13, 2.14 i 2.15)
  • znajomość procedur i wytycznych horyzontalnych dotyczących programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia, zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
  • znajomość Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w zakresie interwencji realizowanej przez MEN, tj: priorytety 10i, 10iii, 10iv w II osi priorytetowej PO WER (sekcja 2A oś II)
  • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, w zakresie monitorowania postępu rzeczowego projektów i programów operacyjnych 2014-2020 oraz w zakresie centralnego systemu teleinformatycznego
  • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013z dnia 11 grudnia 2013 roku ustanawiającego „Erasmus+”
  • samodzielność
  • umiejętność współpracy
  • umiejętności analityczne

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • studia podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych lub zarządzania projektami
 • przeszkolenie z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w PO WER (Oracle Business Intelligence)
 • znajomość systemu informatycznego SL2014, w tym narzędzia Oracle Business Intelligence
 • wiedza o metodach analizy jakościowej i ilościowej danych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywania budżetu środków europejskich
 • znajomość Umowy Partnerstwa w zakresie interwencji realizowanej przez MEN, tj , sekcje: 1.3.1 (w zakresie Celu Tematycznego 10), 1.4.3, 1.4.5 (polityka spójności), 2.1.1, 4.1.1, 5.1.1, 5.3.1, 5.4
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 (w zakresie części III, tytułu III – monitorowanie, ewaluacja oraz tytułu V – wsparcie finansowe z funduszy)
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 („rozporządzenie w sprawie EFS”)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia tj. wykształcenie i przeszkolenie, np. dyplomy i inne zaświadczenia.

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy DFS, WMS, starszy specjalista, DFS/WMS/3”)

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru.
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.