Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Biurze Organizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Ministerstwie Edukacji Narodowej (w zakresie merytorycznym) oraz Rejestrem Aktów Prawnych i innych dokumentów opracowywanych w MEN (RAP)
 • Wsparcie użytkowników w pracy w systemie EZD i RAP, w tym przygotowywanie i aktualizacja instrukcji dla użytkowników systemów, a także prowadzenie okresowych szkoleń i warsztatów dla użytkowników systemów.
 • Współpraca z dostawcami oprogramowania EZD i RAP, w tym przygotowywanie i przekazywanie opisów nowych funkcjonalności potrzebnych MEN, na podstawie własnych spostrzeżeń oraz wniosków zgłaszanych przez komórki organizacyjne MEN. Testowanie i weryfikowanie zmian w systemie, kierowanie zespołem testującym.
 • Monitorowanie, analizowanie i raportowanie wykrytych w działaniu systemów nieprawidłowości i opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów, w celu zapewnienia ciągłości działania systemów.
 • Opracowywanie zasad i procedur obowiązujących w MEN, dotyczących dokumentowania spraw w systemach informatycznych.
 • Uczestniczenie w modelowaniu procesów zachodzących w organizacji, realizowanych przy użyciu systemów RAP i EZD, w celu wprowadzenia rozwiązań, które usprawnią przebieg tych procesów.
 • Zapewnienie przygotowania systemu RAP do zmian zachodzących w środowisku funkcjonowania systemu, w celu zapewnienia zgodności działania systemu z wymaganiami wewnętrznymi i przepisami.
 • Administrowanie Elektroniczną Skrzynką Podawczą na ePUAP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Dyspozycyjność.
  Reprezentowanie urzędu w pracach związanych z funkcjonowaniem systemu EZD.
  Duża presja czasu w przypadku awarii systemów informatycznych i innych niespodziewanych zdarzeń.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały prac: komputer i inne urządzenia biurowe
  możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, schodołaz do ewentualnego wykorzystania

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW),
  • komunikatywność w tym umiejętność argumentowania,
  • umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji, precyzyjność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
  • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej,
  • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność obsługi MS Word i MS Excel na poziomie zaawansowanym

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub z zakresu zarządzania lub informatyki,
 • ponad 6 m-cy doświadczenia zawodowego w administrowaniu EZD PUW,
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji (np. Krajowych Ram Interoperacyjności),
 • znajomość obsługi ePUAP,
 • umiejętność testowania narzędzi informatycznych,
 • samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia tj. dodatkowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, referencji, zakresów czynności, opisów stanowisk i innych zaświadczeń).
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na pożądanym poziomie lub oświadczenie o znajomości tego języka na pożądanym poziomie.

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok .55
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy : BO, starszy specjalista, BO/SIDO/05 (A2)”)

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.