Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Informacji Departamentu Informacji i Promocji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca z innymi departamentami urzędu w zakresie organizacji wydarzeń medialnych i merytorycznych, tj. seminaria, konferencje, spotkania z udziałem członków kierownictwa ministerstwa itp., w tym przygotowywanie projektów tez, wystąpień, komunikatów prasowych itp.
 • Przygotowywanie projektów tekstów informacyjnych, w tym komunikatów na stronę internetową oraz intranetową ministerstwa, w tym propozycji informacji prasowych, prezentacji itp. (również w jęz. obcych, głównie w jęz. angielskim).
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania dziennikarzy.
 • Współpraca przy produkcjach multimedialnych związanych z działalnością MEN.
 • Realizacja działań w ramach projektów informacyjno-promocyjnych departamentu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym analiza rynku, udział w procedurach wyłaniania wykonawców, sporządzanie projektów umów i komunikowanie się z wykonawcami.
 • Współpraca z jednostkami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań informacyjnych, w tym zbieranie informacji na temat realizowanych działań, wydarzeń itp. istotnych z punktu widzenia informacji i promocji.
 • Realizowanie działań związanych z przygotowywaniem kampanii informacyjnych w obszarze komunikacji społecznej, w tym z wykorzystaniem narzędzi internetowych (skrzynka elektroniczna, strony www, media społecznościowe, newsletter itp.).
 • Wykonywanie codziennego przeglądu prasy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – dyspozycyjność;
  – sporadycznie praca poza siedzibą urzędu, w tym w ramach delegacji krajowych;
  – praca w stresie oraz pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe
  możliwość poruszania się po budynku: windy i toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  w razie potrzeby do wykorzystania schodołaz.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji społecznej lub dziennikarstwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2),
  • znajomość ustawy Prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • wiedza z zakresu public relations oraz komunikacji społecznej,
  • znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość podstaw funkcjonowania służby cywilnej,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • komunikatywność w tym umiejętność argumentowania,
  • umiejętności redaktorskie,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
  • dyspozycyjność,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu PR lub dziennikarstwa lub marketingu lub komunikacji społecznej,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy z agencjami PR,
 • znajomość innego jęz. urzędowego UE na poziomie komunikatywnym (B1),
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • kreatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (dodatkowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe) w przypadku deklaracji ich spełnienia (np. kopie świadectw pracy, referencji, zakresów czynności, opisów stanowisk i innych zaświadczeń, kopie dyplomów),
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego jęz. urzędowego UE na wymaganym poziomie w przypadku deklaracji znajomości lub oświadczenie o tej znajomości.

Termin składania dokumentów:

  23-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok .55
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy : DIP, WI, starszy specjalista, DIP/WI/7”)

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.