Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw prawnych aspektów rozwoju żeglugi śródlądowej, a także finansowania: transportu morskiego, infrastruktury portowej, utrzymania brzegów morskich oraz transportu kolejowego
 • w Zespole do spraw Rozwoju Infrastruktury Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w projektowaniu oraz opiniowaniu założeń polityki gospodarczej w dziedzinie żeglugi śródlądowej, transportu morskiego, infrastruktury portowej, utrzymania brzegów morskich oraz transportu kolejowego w Polsce; uczestniczenie w opracowywaniu koncepcji, założeń, programów i regulacji prawnych dotyczących wyżej opisanych sektorów gospodarki,
 • przygotowywanie propozycji rozwiązań prawno-finansowych, uczestniczenie w pracach nad systemem finansowania transportu morskiego, infrastruktury portowej, utrzymania brzegów morskich oraz transportu kolejowego w Polsce oraz współpraca z innymi departamentami ministerstwa w tym zakresie,
 • przygotowywanie projekcji finansowych dotyczących finansowania utrzymania brzegów morskich i transportu kolejowego w celu uzyskania zgodności zapisów projektu ustawy budżetowej z polityką finansową państwa i potrzebami dofinansowania z budżetu sektora,
 • przygotowywanie projektów opinii do projektów aktów prawnych oraz innych materiałów dotyczących polityki transportowej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
 • uczestniczenie w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych i posiedzeniach komisji prawniczych w celu prezentowania stanowiska Ministra Finansów w zakresie prowadzonych spraw oraz posiedzeniach komisji sejmu i senatu w celu udzielania dodatkowych wyjaśnień i informacji,
 • opracowywanie i opiniowanie materiałów na posiedzenia komisji sejmowych i senackich oraz na posiedzenia Rady Ministrów i Komitetów Rady Ministrów w zakresie prowadzonej problematyki w celu przedstawienia stanowiska Ministra Finansów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); stres spowodowany prezentowaniem stanowiska ministerstwa na forum publicznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie
  przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów z zakresu finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
  • znajomość przepisów o finansach publicznych,
  • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki narodowej,
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem żeglugi śródlądowej, transportu morskiego oraz transportu kolejowego w Polsce,
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
  • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole,
  • umiejętność argumentowania,
  • samodzielność i kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/018 /PG

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.