Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw przeglądu wydatków publicznych
 • w Zespole ds. Przeglądu Wydatków Publicznych 1 Departamentu Polityki Wydatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie analiz, opracowań, raportów i innych materiałów zawierających wyniki przeglądu wydatków,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami sfp podczas procesu przeglądu wydatków,
 • zarządzanie procesem przeglądu wydatków publicznych,
 • analizowanie istniejących i projektowanych rozwiązań generujących skutki finansowe dla sektora finansów publicznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu wydatków publicznych w obszarze właściwości zespołu,
 • określanie propozycji szczegółowych obszarów i zagadnień podlegających ocenom i przeglądom wydatków w poszczególnych latach budżetowych,
 • opracowywanie programów i harmonogramów przeglądu wydatków publicznych w obszarach działania zespołu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Krajowe wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca pod presją czasu, szczególnie podczas przygotowania wyników przeglądów i ocen wydatków.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz efektywności (w sektorze publicznym lub prywatnym) lub w analizach i ewaluacjach polityk i programów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości departamentu,
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
  • umiejętność wyszukiwania oraz analizy danych i informacji zawartych w ustawie budżetowej, danych statystycznych, danych z innych dostępnych rejestrów i zasobów publicznych,
  • umiejętność zwięzłego formułowania ocen i rekomendacji na podstawie zgromadzonego materiału,

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analiz efektywności lub w ewaluacjach polityk i programów,
 • szkolenia z zakresu metod i technik ewaluacji programów publicznych,
 • znajomość metod i technik statystycznych,
 • znajomość metod i technik analizy ekonomicznej, analizy efektywności,
 • wiedza z obszaru różnych polityk publicznych,
 • znajomość podstaw rachunkowości i finansów jednostek sektora finansów publicznych,
 • znajomość procesu budżetowego i procesów związanych z realizacją budżetu państwa dysponentów różnego stopnia,
 • samodzielność i kreatywność,
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia oraz argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowo wymaganego doświadczenia zawodowego oraz przebytych szkoleń.

Termin składania dokumentów:

  10-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/031/PW

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.