Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw finansowania: transportu lotniczego oraz łączności, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania powszechnych usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz informatyzacji
 • w Zespole do spraw Rozwoju Infrastruktury Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie i opiniowanie założeń polityki gospodarczej w dziedzinie transportu lotniczego oraz łączności; współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji, założeń, programów i regulacji prawnych dotyczących wyżej opisanych sektorów gospodarki,
 • przygotowywanie propozycji rozwiązań prawno-finansowych oraz koordynowanie prac nad systemem finansowania transportu lotniczego w zakresie działań innych departamentów,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz koordynowanie prac innych jednostek organizacyjnych ministerstwa w obszarze telekomunikacji, informatyzacji, poczty, telewizji cyfrowej, teletransmisji satelitarnej,
 • przygotowywanie projektów opinii do projektów aktów prawnych oraz innych materiałów dotyczących polityki transportowej państwa w zakresie własnych kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
 • uczestniczenie w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych i posiedzeniach komisji prawniczych, w celu prezentowania stanowiska Ministra Finansów w zakresie prowadzonych spraw,
 • prezentowanie stanowiska Ministerstwa Finansów podczas posiedzeń właściwych komisji parlamentarnych, a także posiedzeń innych organów, w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków,
 • koordynowanie w ramach resortu finansów prac mających na celu projektowanie przepisów dotyczących finansowania kosztu netto pocztowych oraz telekomunikacyjnych usług powszechnych,
 • monitorowanie funkcjonowania systemu finansowania kosztu netto pocztowych oraz telekomunikacyjnych usług powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości ustalania wysokości kosztu netto.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); stres spowodowany prezentowaniem stanowiska ministerstwa na forum publicznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu,
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki narodowej i procesami w niej zachodzącymi,
  • znajomość specyfiki funkcjonowania transportu lotniczego w Polsce,
  • znajomość specyfiki funkcjonowania rynku łączności,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość procedury legislacyjnej,
  • znajomość finansów przedsiębiorstw,
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
  • umiejętność analizy i syntezy informacji,
  • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole,
  • umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  • umiejętność argumentowania,
  • samodzielność i kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów regulujących finansowanie transportu śródlądowego,
 • znajomość zasad prowadzenia polityki rozwoju,
 • znajomość rachunkowości,
 • umiejętność planowania działań w długookresowym horyzoncie czasowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowo wymaganej wiedzy.

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/017/PG

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.