Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Żurawia 4a, Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoring i analiza efektów rzeczowych z zakresu energetyki i ochrony środowiska pod kątem realizacji celów tematycznych Umowy Partnerstwa 2014-2020:
 • Cel 4.- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
 • Cel 5.- promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
 • Cel 6.- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, oraz celów szczegółowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013;
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu Regionalnych Programów Operacyjnych dla województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego;
 • Koordynacja systemu wskaźników Umowy Partnerstwa 2014-2020 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 w zakresie energetyki i ochrony środowiska, w tym przygotowanie wkładów do materiałów informacyjnych i analitycznych;
 • Monitoring i analiza realizacji obszarów z zakresu energetyki i ochrony środowiska w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca z bazami danych/programami specjalistycznymi
  organizacja i prowadzenie spotkań

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • podjazd do potrzeb osób niepełnosprawnych od strony podwórka
  brak wind dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  ciągi komunikacyjne nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  brak węzłów sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  praca w pokoju wieloosobowym
  praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania, monitorowania lub ewaluacji programów współfinansowanych z funduszy UE.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w szczególności w zakresie monitoringu,
  • wiedza z zakresu działań funduszy UE na rzecz ochrony środowiska i energetyki,
  • znajomość zagadnień związanych z systemem statystyki publicznej,
  • znajomość programów: MS Word, MS Excel,
  • rzetelność i terminowość,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętności analityczne,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • znajomość języka angielskiego, poziom B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKF 74


Inne informacje:


  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.
  (0-22) 273 78 80.