Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Departamencie Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Wydziale Koordynacji Strategicznej i Zarządczej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie postępów realizacji ram i rezerwy wykonania w programach polityki spójności oraz formułowanie wniosków i rekomendacji w tym zakresie,
 • udział w innych pracach związanych z monitorowaniem i koordynacją realizacji Umowy Partnerstwa,
 • przygotowanie procedur i koordynacja procesu zmian w programach operacyjnych, przygotowywanie i prowadzenie baz danych, rejestrów i zestawień, finansowych,
 • udział w opiniowaniu dokumentów o charakterze wdrożeniowym, np. wytycznych horyzontalnych i programowych,
 • wsparcie zarządzania wskazanymi programami operacyjnymi, w tym udział w pracach komitetu monitorującego,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma, interpelacje i zapytania dotyczące realizacji Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych,
 • przygotowywanie wystąpień i materiałów informacyjnych w zakresie kompetencji Wydziału, także w języku angielskim,
 • formułowanie uwag i zaleceń oraz wniosków i rekomendacji dla interwencji funduszy UE, w tym na podstawie wyników badań, analiz, monitorowania i ewaluacji realizacji polityki spójności i właściwych polityk krajowych, służących wypracowaniu działań i mechanizmów zapewniających efektywną i sprawną realizację Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  wyjazdy służbowe związane z reprezentacją urzędu,
   obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
   praca z bazami danych,
   wystąpienia publiczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
   praca w pokoju wieloosobowym,
   praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.
   winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
   wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
   sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
   ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z monitorowaniem lub wdrażaniem funduszy europejskich
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość aktualnych zagadnień z zakresu funduszy europejskich, w szczególności funduszy strukturalnych,
  • znajomość wskaźników na poziomie programowym (wskaźniki monitoringowe postępu rzeczowego),
  • umiejętność analizy dokumentów o charakterze prawnym,
  • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność pisania pism/notatek i redakcji tekstów,
  • bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Word i MS Excel (tworzenie wykresów, harmonogramów, zestawień finansowych) oraz prezentacji multimedialnych w programie MS Power Point,
  • umiejętności analityczne,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, co najmniej na poziomie B2,
  • umiejętność wystąpień publicznych,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiąganie celów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKS 98

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy i umiejętności wymaganych w ogłoszeniu.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 273 76 18.