Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Departamencie Polityki Przestrzennej w Wydziale Rozwoju Miast

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Warszawa ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie propozycji zasad, kierunków i szczegółowych rozwiązań dotyczących kształtowania oraz prowadzenia polityki rozwoju miast oraz rewitalizacji;
 • prace związane z przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem programowych oraz wdrożeniowych rozwiązań dotyczących rozwoju miast i innych kwestii miejskich, a szczególnie rewitalizacji, w ramach polityki spójności 2014-2020;
 • przygotowanie propozycji dotyczących wymiaru miejskiego polityki spójności i rewitalizacji w politykach sektorowych UE oraz innych strategicznych dokumentach kierunkowych UE;
 • przygotowywanie analiz krajowych dokumentów strategicznych i programowych pod kątem właściwego uwzględniania w nich problematyki rozwoju miast;
 • opracowywanie materiałów analitycznych dot. rozwoju miast, rewitalizacji i planowania przestrzennego;
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, korporacjami samorządowymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi, środowiskiem akademickim, ekspertami w zakresie polityki miejskiej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • ­ reprezentowanie urzędu,
  ­ wystąpienia publiczne,
  ­ wyjazdy służbowe,
  ­ obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • ­ węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
  ­ winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  ­ wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  ­ wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
  ­ sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
  ­ ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  ­ praca w pokoju wieloosobowym,
  ­ brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych,
  ­ praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów/programów w obszarze rozwoju miast, finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej lub środków budżetu państwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza w zakresie systemu wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013,
  • wiedza w zakresie projektowanych rozwiązań programowych i wdrożeniowych funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • znajomość zagadnień związanych z rozwojem miast oraz aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą oraz przestrzenną kraju,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętność współpracy,
  • rzetelność i terminowość,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • bardzo dobra obsługa komputera, sprawna obsługa narzędzi informatycznych (Word, Excel, PowerPoint),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Wydział Rekrutacji i Ocen
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DPM 112

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 273 76 09.