Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Departamencie Programów Ponadregionalnych w Wydziale Monitorowania i Ewaluacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie i aktualizacja systemu wskaźników PO PW oraz monitorowanie realizacji wskaźników w ramach PO RPW i PO PW, w tym wskaźników ram wykonania dla poszczególnych osi priorytetowych PO PW 2014-20,
 • współpraca z IK NSRO/IK UP w ramach systemu informatycznego wspierającego zarządzanie funduszami UE, w części dotyczącej monitorowania efektów interwencji funduszy UE oraz udział w pracach grup roboczych i innych zespołów podejmujących tematykę wskaźników,
 • współpraca z GUS w zakresie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz regionalnych,
 • udział w weryfikacji i sporządzaniu sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji PO RPW i PO PW, we współpracy z innymi Wydziałami IZ PO RPW/POPW, IP PO RPW/POPW oraz IK NSRO/IK UP w celu zapewnienia efektywnego wdrażania programów operacyjnych,
 • udział w realizacji planu ewaluacji PO RPW 2007-2013 oraz opracowaniu, aktualizacji i realizacji planu ewaluacji PO PW 2014-2020 w celu optymalizacji efektywności procesu wdrażania programów,
 • monitorowanie postępu realizacji PO PW, w tym wskaźników programowych, w kontekście rozwoju makroregionu Polski Wschodniej,
 • opracowanie analiz i prognoz dotyczących efektów realizacji programów operacyjnych w celu oceny sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce Wschodniej, a także na tej podstawie formułowanie rekomendacji dla polityki regionalnej,
 • realizacja zadań związanych wdrożeniowych i instytucjonalnych oraz procedur związanych z perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
  – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
  – brak windy dostosowanej do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
  – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane, potrzeb osób niepełnosprawnych
  – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy windowej
  – ciągi komunikacyjne nie przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych lub na stanowisku analitycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza w zakresie monitorowania postępu realizacji wdrażania programu operacyjnego w tym, wskaźników programowych,
  • wiedza z zakresu wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • wiedza w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych,
  • znajomość metodologii badań społecznych,
  • znajomość problematyki związanej z rozwojem regionalnym i funduszami strukturalnymi UE,
  • znajomość procedur związanych z monitorowaniem programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność skutecznej komunikacji,
  • rzetelność i terminowość,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • umiejętność obsługi komputera (zwłaszcza w zakresie MS Office),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DPP 95

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 81 94.