Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych i skargowych
 • w Departamencie Ochrony Zabytków

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Kopernika 36/40, Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu opracowania projektów decyzji i postanowień Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organu I i II instancji administracji publicznej.
 • Przygotowuje na rzecz zainteresowanych organów, instytucji i osób projekty wystąpień i odpowiedzi dot. indywidualnych spraw ochrony zabytków w celu udzielenia wyjaśnień w sprawach dotyczących prawnych aspektów ochrony zabytków.
 • Uczestniczy w kontrolach i wizytacjach zlecanych przez dyrektora DOZ w celu sprawdzenia prawidłowości działania Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków pod względem merytorycznym i formalno-prawnym oraz w zależności od wyników kontroli i wizytacji – przygotowuje i prowadzi szkolenia. Sporządza protokoły pokontrolne.
 • Zgłasza uwagi i wnioski do projektów aktów prawnych w celu zapewnienia prawidłowych zapisów dotyczących zabytków w projektach przekazywanych Ministrowi w trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz w projektach własnych MKiDN.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje parlamentarne w celu udzielenia wyjaśnień w sprawach dotyczących prawnych aspektów ochrony zabytków.
 • Dokonuje oględzin obiektów w koniecznych przypadkach w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w celu właściwego ustalenia stanu właściwego przed opracowaniem projektów decyzji i postanowień.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca pod presją czasu, w razie potrzeby praca poza siedzibą urzędu (prowadzenie kontroli),
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie telefoniczne, mailowe
  – uczestniczenie w wyjazdach krajowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na czwartym piętrze,
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – bariery architektoniczne: brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
  Praca nie wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profilowe w zakresie związanym z ochroną zabytków (archeologia, architektura, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo i zabytkoznawstwo) lub pokrewne (etnologia, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
  • wiedza specjalistyczna z zakresu: prawa administracyjnego, procesowego i materialnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi, ochrony zabytków, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, ustawy o służbie cywilnej,
  • kompetencje: rzetelność, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, umiejętności analityczne, kreatywność, inicjatywa, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony zabytków lub administracji,
 • obowiązkowość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność praktycznego zastosowania prawa, dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-574 jmoscicka@mkidn.gov.pl

Inne informacje:


  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozptrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa).
  Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.