Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw nadzoru fundacji i obsługi Rady do Spraw Muzeów
 • w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestru fundacji, których zadania statutowe mieszczą się w zakresie działań DDK w celu wykonywania czynności nadzorczych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Nadzór nad działalnością fundacji, analiza merytoryczna składanych przez nie sprawozdań oraz sporządzanie rocznej zbiorczej informacji w celu podjęcia odpowiednich czynności w ramach nadzoru Ministra nad fundacjami.
 • Obsługa Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizowanie spotkań i posiedzeń wyjazdowych, przygotowywanie wniosków i materiałów do omówienia dla Ministra i członków Rady, protokołowanie itp. – w celu jej sprawnego funkcjonowania.
 • Przygotowywanie projektów pism związanych z gospodarką muzealiami, w tym dotyczących czynności prawnych oraz spraw związanych z wykreśleniem z inwentarza muzealiów, w celu podjęcia decyzji przez Ministra.
 • Opiniowanie wniosków o nadawanie odznaczeń państwowych oraz resortowej odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nagród i dyplomów Ministra zasłużonym pracownikom muzeów i instytucjom w celu przedłożenia ich do decyzji Ministra.
 • Sporządzanie zbiorczej informacji o najważniejszych wydarzeniach organizowanych przez muzea podległe i nadzorowane przez Ministra, w celu podjęcia przez Ministra decyzji dotyczącej uczestniczenia w wybranych wydarzeniach.
 • Analiza i przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli w celu przedstawienia ich do podpisu dyrektora Departamentu lub Ministra.
 • Sporządzanie rocznej zbiorczej informacji dla Biura Audytu i Kontroli MKiDN o skargach i zażaleniach rozpatrzonych przez DDK w zakresie muzealnictwa w celu kontroli nad terminowością udzielania odpowiedzi i wypełniania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca pod presją czasu, w razie potrzeby praca poza siedzibą urzędu oraz w nietypowych godzinach. – podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie telefoniczne, mailowe
  –organizacja spotkań, praca wymagająca dyspozycyjności. Uczestniczenie w wyjazdach krajowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na pierwszym piętrze,
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
  Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie humanistyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów KPA, ustawy o służbie cywilnej, fundacjach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o muzeach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  • Rzetelność i terminowość, Wiedza specjalistyczna z zakresu działalności fundacji, Zorientowanie na osiąganie celów, Doskonalenie zawodowe, Umiejętność współpracy, Kreatywność, Pozytywne podejście do klienta, Inicjatywa , Skuteczna Komunikacja.

wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Termin składania dokumentów:

  09-06-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-574 jmoscicka@mkidn.gov.pl

Inne informacje:


  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozptrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa).
  Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.