Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Departamencie Szkolnictwa Wyższego i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach wskazanych w skargach i wnioskach, w tym we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami podległymi i nadzorowanymi oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi dla interesariuszy (lub np. organów administracji publicznej),
 • koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań Ministra w obszarze skarg i wniosków, w tym ewidencjonowanie, zapewnienie właściwej dystrybucji, monitorowanie terminowości rozpatrywania,
 • przyjmowanie interesariuszy w sprawach skarg i wniosków oraz udzielanie im wyjaśnień,
 • przygotowywanie do akceptacji Kierownictwa okresowych analiz z zakresu ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Ministerstwo oraz jednostki podległe i nadzorowane oraz sporządzanie sprawozdań z przebiegu rozpatrywania skarg i wniosków,
 • weryfikowanie poprawności i kompletności danych w systemie POL-on w zakresie zadań przypisanych dla Departamentu,
 • współpraca z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w związku z zatwierdzaniem przez Ministra, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, z wyłączeniem stypendiów dla studentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, permanentna obsługa klientów zewnętrznych Ministerstwa, nietypowe godziny pracy w celu obsługi interesariuszy zewnętrznych – raz w tygodniu poza godzinami pracy Ministerstwa (16.15-18.00).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy , w tym 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy,
  • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności dotyczących stosunków pracy,
  • znajomość przepisów o dostępie do informacji publicznej,
  • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej, umiejętność analizy i syntezy informacji, samodzielność i inicjatywa, umiejętność efektywnego zarządzania czasem, skrupulatność, odpowiedzialność, asertywność, umiejętność współpracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • umiejętność obsługi rejestrów danych osobowych, bardzo dobra umiejętność obsługi komputerowego pakietu biurowego (w szczególności edytor tekstu)

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie audytu lub kontroli wewnętrznej,
 • przeszkolenie w zakresie postępowania administracyjnego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • staż pracy w administracji publicznej związany z rozpatrywaniem skarg i wniosków, przyjmowaniem interesantów w tych sprawach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub innych zaświadczeń potwierdzających w pełni wymagany niezbędny okres oraz obszar stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, opisy stanowisk lub inne zaświadczenia potwierdzające wymagany obszar stażu pracy, dokumenty potwierdzające wykształcenie, dokumenty potwierdzające przeszkolenie, dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego na wymaganym poziomie).

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Ogłoszenie nr 168630”)

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu
  do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Kandydaci niespełniający wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o przyczynach niezakwalifikowania do kolejnego etapu naboru. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.