Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw dotacji celowych udzielanych w ramach planu inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej
 • w Wydziale Nadzoru Finansowego Oddziału Nadzoru Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  ul. Królewska 1
  00-909 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie projektów umów o udzielenie dotacji celowej dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) i instytutów badawczych (IB) na realizację inwestycji budowlanych zawieranych w imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz dokonywanie ich uzgodnień w komórkach organizacyjnych MON i komórkach wewnętrznych Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.
 • Analiza, weryfikacja sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez SPZOZ i IB pod względem zgodności danych planistycznych w nich ujętych z planem inwestycji budowlanych w celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań oraz celowości wydatkowania środków publicznych oraz opracowywanie na ich podstawie sprawozdań zbiorczych na potrzeby Ministra Obrony Narodowej.
 • Opracowywanie na podstawie propozycji zmian przesyłanych przez SPZOZ i IB zagregowanych projektów korekt do ujęcia w planie inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej oraz argumentowanie szefowi wydziału przedstawionego wariantu dotyczącego alokacji środków finansowych zgłoszonych jako niemożliwe do wykorzystania przez SPZOZ i IB.
 • Opiniowanie wniosków, programów i dokumentacji dotyczącej zadań inwestycyjnych realizowanych przez SPZOZ i IB w ramach centralnych planów rzeczowych.
 • Weryfikacja rozliczeń finansowo – rzeczowych przyznanych dotacji dla SPZOZ i IB na realizację inwestycji budowlanych.
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie procesów inwestycyjnych.
 • Prowadzenie kontroli i nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji przyznanych dla SPZOZ i IB na inwestycje budowlane.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją (z uwagi na realizację procesu związanego z opracowywaniem wniosków o dokonanie korekt przyznanych limitów dotacji w planach inwestycji budowlanych, w oparciu o jednostkowe wnioski/propozycje SPZOZ i IB w tym zakresie) oraz z uwagi na udział w kontrolach.
  Przeprowadzanie nadzorów/kontroli w SPZOZ i IB nadzorowanych przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.
  Krajowe wyjazdy służbowe w związku z prowadzeniem nadzoru/kontroli.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Królewskiej 1 jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (z podjazdem dla wózków inwalidzkich).
  Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
  Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne
  • znajomość: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o instytutach badawczych, decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, struktury organizacyjnej MON
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub pisemna zgoda na przeprowadzenie ww. postępowania sprawdzającego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3.560 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 088, (22) 261 840 042; (22) 261 840 515, (22) 261 874 554.