Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw obsługi postępowań offsetowych
 • w Zespole do Spraw Komitetu Offsetowego w Biurze do Spraw Umów Offsetowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wypracowanie propozycji zobowiązań offsetowych przewidzianych do ujęcia w ramach projektów umów oraz aneksów umów offsetowych w sposób zapewniający utrzymanie lub ustanowienie na terytorium RP potencjału w zakresie przeniesienia zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa
 • Dokonywanie oceny propozycji zobowiązań offsetowych jak również udział w przygotowaniu projektów umów, aneksów umów offsetowych oraz uczestniczenie w procesie negocjacji warunków ich realizacji w sposób zapewniający ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.
 • Monitorowanie wdrażania przez podmioty krajowego przemysłu obronnego zobowiązań w ramach umów offsetowych w celu zapewnienia pozyskania priorytetowych rozwiązań w zakresie technologii obronnych niezbędnych dla Sił Zbrojnych RP.
 • Udział w kontroli i nadzorze nad wykonywaniem umów offsetowych zawartych w celu zapewnienia efektywności realizacji zobowiązań offsetowych.
 • Prowadzenie procedury dotyczącej sprawozdawczości związanej z wykonaniem zobowiązań offsetowych w sposób zapewniający ich poprawność merytoryczną i terminową realizację.
 • Opracowywanie informacji i analiz w odniesieniu do problematyki offsetu, programów restrukturyzacji i wspierania podmiotów krajowego przemysłu obronnego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego w celu właściwego przygotowania przełożonych i kierownictwa MON do uczestnictwa w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów, Parlamentarnych Komisji Obrony Narodowej.
 • Przygotowywanie pod względem organizacyjno-logistycznym i obsługa prac Komitetu Offsetowego, a także zabezpieczenie prac zespołów roboczych realizujących tematykę offsetu jak również przygotowywanie sprawozdań z ich prac.
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji organizacyjno-kadrowej oraz administracyjno-logistycznej dotyczącej działalności Biura.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Zagrożenie korupcją ze strony instytucji i podmiotów przemysłu obronnego z uwagi na udział w zawieraniu umów offsetowych oraz dostęp do planów modernizacji technicznej SZ RP.
  2. Krajowe wyjazdy służbowe związane m.in. z kontrolą wykonania zobowiązań offsetowych oraz weryfikacją techniczno-produkcyjnych zdolności przedsiębiorców przemysłu obronnego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
  Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – konieczna asysta innego pracownika.
  Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obronności lub bezpieczeństwa lub w obszarze funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1-średniozaawansowanym
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „TAJNE” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia o klauzuli „TAJNE”
  • znajomość: ustawy o niektórych umowach zawieranych związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa; ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
  • znajomość: problematyki modernizacji technicznej SZ RP; ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej SZ RP; ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP; problematyki w zakresie zasad funkcjonowania krajowego rynku uzbrojenia; struktury organizacyjnej MON.
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obronności lub bezpieczeństwa lub w obszarze funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1-średniozaawansowanym

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Oferty można składać osobiście: Punkt podawczy MON – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3560 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 088, (22) 261 840 042; (22) 261 840 515, (22) 261 874 554.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.