Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • Wydziału Ekonomicznego i Nadzoru Oddziału Nadzoru i Przygotowań Obronnych Departamentu Polityki Zbrojeniowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al.Niepodległości 218
  00-911 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bazy danych oraz okresowej sprawozdawczości o podmiotach bezpośrednio podporządkowanymi Dyrektorowi DPZ w celu zapewnienia organowi nadzoru dostępu do aktualnych infrmacji i danych, a także przedstawiania stosownych wniosków i propozycji.
 • Monitorowanie i udział (na wszystkich szczeblach) w postępowaniach związanych z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym przekształceń własnościowych podmiotów mających na celu właściwe zarządzanie nieruchomościami i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.
 • Wykonywanie czynności wynikających z uprawnień majątkowych Skarbu Państwa przysługujących Ministrowi Obrony Narodowej, w szczególności analiza i weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-prawnym uchwał organów spółek (Zarządów i Rad Nadzorczych), przygotowanie materiałów i organizacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/Wspólników.
 • Koordynowanie i udział w przedsięwzięciach realizowanych przez nadzorowane podmioty na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej dotyczących problematyki: infrastruktury, gospodarki nieruchomościami lub gospodarki nieprzydatnym mieniem wojskowym, ochrony środowiska, materiałów niebezpiecznych, jakości, kodyfikacji i metrologii oraz BHP.
 • Opracowywanie, uzgadnianie i opiniowanie projektów aktów prawnych i normatywnych, a także projektów stanowisk, wystąpień i wyjaśnień związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa w nadzorowanych przez Departament podmiotach.
 • Udział w procesie weryfikacji opracowywanej przez podmioty dokumentacji z obszaru mobilizacji gospodarki oraz kontroli innych przedsięwzięć związanych w ww. zakresie z realizacją przez podmioty zadań obronnych, zwłaszcza zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG).
 • Udział w kontrolach w nadzorowanych podmiotach, a także przygotowywanie projektów stanowisk do wpływających do DPZ protokołów z kontroli nadzorowanych podmiotów dokonanych przez zewnętrzne resortowe i pozaresortowe organy kontrolne wraz z formułowaniem zaleceń organu nadzoru oraz prowadzenie kontroli wykonania przekazanych do podmiotu zaleceń pokontrolnych.
 • Inicjowanie oraz opiniowanie działań i zamierzeń podmiotów, w zakresie prowadzenia przeglądów okresowych budynków oraz ksiąg obiektów budowlanych, rozbudowy kubaturowej, modernizacji i adaptacji oraz rozbiórki obiektów budowlanych przeznaczonych do działalności statutowej w celu zapewnienia działań wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją (przeprowadzanie kontroli, weryfikacja wniosków o dotację).
  Krajowe wyjazdy służbowe do przyporządkowanych Dyrektorowi DPZ podmiotów (spółki kapitałowe, instytuty badawcze).
  Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach oraz prowadzenie audytu lub kontroli w spółkach kapitałowych i instytutach badawczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku w obszarze związanym z gospodarką nieruchomościami lub obsługą finansów publicznych lub z nadzorem właścicielskim
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”
  • znajomość: ustawy o instytutach badawczych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego, struktury organizacyjnej MON
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatów, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze związanym z gospodarką nieruchomościami lub obsługą finansów publicznych lub z nadzorem właścicielskim (np.: kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 2.990 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 261-840-042, (022) 261- 840-515, (022) 261-874-554, (22) 261-840-088.