Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw orzecznictwa wojskowo-lekarskiego i monitorowania zabezpieczenia medycznego resortu Obrony Narodowej
 • w Wydziale Monitorowania Systemu Ochrony Zdrowia Oddziału Rozwoju Sytemu Ochrony Zdrowia Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  ul. Królewska 1
  00-909 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie i przedstawienie propozycji odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące orzecznictwa wojskowo-lekarskiego.
 • Udział w procesie opracowywania, opiniowania i prowadzenia uzgodnień projektów aktów prawnych w zakresie orzecznictwa wojskowo-lekarskiego.
 • Opracowywanie zasad prowadzenia sprawozdawczości medycznej w resorcie obrony narodowej, w szczególności z zakresu należnego prawa do świadczeń zdrowotnych.
 • Dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu zdrowia żołnierzy na podstawie sprawozdań przygotowywanych przez służbę zdrowia Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej oraz danych z realizacji świadczeń przez podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez MON.
 • Przedstawianie wniosków z analizy funkcjonowania zabezpieczenia medycznego w resorcie Obrony Narodowej w zakresie działalności leczniczej i profilaktyki.
 • Przyjmowanie i analiza sprawozdań z realizacji wieloletnich planów rozwoju w zakresie systemu opieki zdrowotnej resortu ON.
 • Udział w monitorowaniu procesu implementacji porozumień standaryzacyjnych NATO w zakresie medycznym w resorcie ON.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją –wynikające z udziału w procesie legislacyjnym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Królewskiej 1 jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (z podjazdem dla wózków inwalidzkich).
  Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
  Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne
  • znajomość ustaw: o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzeń Ministra ON dot. orzecznictwa wojskowo-lekarskiego, rozporządzenia o niektórych świadczeniach przysługujących żołnierzom zawodowym, struktury organizacyjnej MON
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub pisemna zgoda na przeprowadzenie ww. postępowania sprawdzającego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 2990 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 088, (22) 261 840 042; (22) 261 840 515, (22) 261 874 554.