Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw sprawozdawczości finansowej i analiz ekonomiczno-finansowych
 • w Wydziale Nadzoru Finansowego Oddziału Nadzoru Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  ul. Królewska 1
  00-909 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza i weryfikacja okresowych (miesięcznych, kwartalnych) sprawozdań ekonomiczno-finansowych opracowywanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) i instytuty badawcze (IB).
 • Analiza i weryfikacja sprawozdań finansowych SPZOZ i IB sporządzonych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (np. na dzień kończący rok obrotowy lub zakończenia działalności).
 • Opracowywanie materiałów, analiz i periodycznych meldunków na temat funkcjonowania SPZOZ i IB w zakresie działalności ekonomiczno-finansowej na potrzeby kierownictwa MON oraz instytucji zewnętrznych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia.
 • Opracowywanie na bazie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez SPZOZ i IB, zestawień zbiorczych (zagregowanych) na potrzeby GUS, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia lub innych instytucji zewnętrznych.
 • Weryfikacja danych ekonomiczno-finansowych dotyczących procesu łączenia i likwidacji, jak również przekazywania poza resort SPZOZ, w tym współudział w ustalaniu i planowaniu środków w budżecie resortu ON na pokrycie kosztów likwidacji zakładów oraz weryfikacja danych ekonomiczno-finansowych na potrzeby procesu przekształcenia w spółkę kapitałową.
 • Weryfikacja danych ekonomiczno-finansowych zawartych w planach naprawczych sporządzonych przez SPZOZ i IB oraz monitorowanie realizacji programów naprawczych w zakresie działalności ekonomiczno-finansowej.
 • Analiza wyników samooceny systemu kontroli zarządczej przygotowywanej i przeprowadzanej przez SPZOZ oraz opracowywanie zbiorczej informacji na ten temat.
 • Przeprowadzanie kontroli i nadzorów służbowych w SPZOZ i IB w zakresie zgodności prowadzonej przez nich działalności z celami statutowymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Przeprowadzanie nadzorów/kontroli w SPZOZ i IB nadzorowanych przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.
  Zagrożenie korupcją z uwagi na udział w przeprowadzaniu nadzorów/kontroli w SPZOZ i IB.
  Krajowe wyjazdy służbowe w związku z prowadzeniem nadzorów/kontroli w SPZOZ i IB.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Królewskiej 1 jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (z podjazdem dla wózków inwalidzkich).
  Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
  Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne
  • znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o instytutach badawczych, struktury organizacyjnej MON
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub pisemna zgoda na przeprowadzenie ww. postępowania sprawdzającego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3.560 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 088, (22) 261 840 042; (22) 261 840 515, (22) 261 874 554.