Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wojskowej Inspekcji Sanitarnej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  ul. Królewska 1
  00-909 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemicznej w Siłach Zbrojnych RP.
 • Gromadzenie i aktualizowanie informacji (m.in. informacji o stosowaniu immunoprofilaktyki czynnej i biernej, danych dotyczących zachorowalności i zapadalności na choroby zakaźne, wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych, określaniu niezbędnych do realizacji działań prozdrowotnych) niezbędnych do realizacji zadań z obszaru zadaniowego Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych, procedur, wytycznych, zaleceń i komunikatów dotyczących obszaru sanitarnohigienicznego oraz epidemicznego będących w gestii Departamentu.
 • Analizowanie materiałów dotyczących działalności pomiarowo-badawczej pozyskiwanych w ramach nadzoru sanitarnohigienicznego i epidemicznego, w tym pochodzących od Zespołów ds. zakażeń szpitalnych z resortowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) oraz formułowanie na ich podstawie wniosków i rozwiązań systemowych do wdrożenia.
 • Gromadzenie, weryfikacja, przetwarzanie danych oraz zestawień liczbowych obrazujących działalność kontrolną – nadzorczą w cyklu miesięcznym, kwartalnym i rocznym z zakresu osłony sanitarnohigienicznej i osłony przeciwepidemicznej.
 • Udział w międzyresortowych zespołach roboczych poświęconych współpracy w zakresie: realizacji programów zdrowotnych, zwalczaniu chorób zakaźnych, uzgadnianiu wspólnych działań w obszarze nadzorczo-kontrolnym i wymianie aktualnych informacji nt. sytuacji epidemicznej i zagrożeń zdrowotnych, koordynacji działań w obszarze szeroko pojętego zdrowia publicznego.
 • Udział w nadzorach realizowanych z ramienia Departamentu wobec podległych jednostek pionu sanitarnego WP (Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej) i sporządzanie na ich podstawie opracowań i wniosków dla Dyrektora Departamentu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego WP zmierzających do poprawy funkcjonowania zabezpieczenia sanitarnohigienicznego i przeciwepidemicznego w resorcie ON.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • Krajowe wyjazdy służbowe z uwagi na przeprowadzanie nadzorów w Wojskowych Ośrodkach Medycyny Prewencyjnej.
  • Zagrożenie korupcją z uwagi na przeprowadzanie nadzorów w Wojskowych Ośrodkach Medycyny Prewencyjnej.
  • Przeprowadzanie kontroli (nadzorów służbowych) w Wojskowych Ośrodkach Medycyny Prewencyjnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Królewskiej 1 jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (z podjazdem dla wózków inwalidzkich).
  Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.
  Nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku w obszarze związanym z nadzorem sanitarnohigienicznym lub osłoną przeciwepidemiczną
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
  • znajomość: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawy o bezpieczeństwie żywienia i żywności, rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną, struktury organizacyjnej MON
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatów, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze związanym z nadzorem sanitarnohigienicznym lub osłoną przeciwepidemiczną (np.: kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3.560 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 261-840-042, (022) 261- 840-515, (022) 261-874-554, (22) 261-840-088.