Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw administrowania systemami Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI)
 • w Wydziale Przetwarzania Danych w Departamencie Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie krajowym modułem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI) w centralnym środowisku przetwarzania danych MPiPS, w tym aplikacjami, bazami danych i systemami,
 • monitorowanie działania zasobów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych wdrożonych w centralnym środowisku przetwarzania danych na potrzeby EESSI, w tym prowadzenie rejestru występujących awarii i sposobu ich usunięcia,
 • szacowanie ryzyk wystąpienia zagrożeń oraz incydentów po stronie infrastruktury teleinformatycznej centralnego środowiska przetwarzania danych MPiPS związanej z EESSI, badanie podatności na ich wystąpienie oraz podejmowanie działań zapobiegających tym ryzykom,
 • współpraca z właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa w przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych w obszarze systemów i narzędzi ICT eksploatowanych w centralnym środowisku przetwarzania danych MPiPS związanych z EESSI, realizowanych w ramach przyznanych środków budżetowych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, użytkownikami końcowymi eksploatującymi system EESSI wdrażany w centralnym środowisku przetwarzania danych,
 • przygotowywanie projektów i propozycji rozbudowy i rozwoju centralnego środowiska przetwarzania danych MPiPS na potrzeby EESSI, w tym uczestnictwo w posiedzeniach zespołów technicznych pracujących przy Komisji Europejskiej,
 • prowadzenie w ramach nadzorowanych aplikacji użytkowych rejestru wykorzystywanych i wolnych licencji wykorzystywanych w ramach systemu EESSI.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Nietypowe godziny pracy. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie naciskami grup przestępczych. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Brackiej 4 jest niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ICT, w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi lub administrowania siecią lub administrowania bazami danych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
  • znajomość budowy i konfiguracji systemów teleinformatycznych i baz danych,
  • znajomość platform do monitorowania zasobów sprzętowych w środowisku ICT,
  • znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów,
  • znajomość środowiska VMware,
  • znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • komunikatywność,
  • znajomość obsługi komputera: MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DI-5
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  – weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  – pisemny sprawdzian wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferujemy:
  – umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

  Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi: 1,9

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/,
  – oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  – w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  – w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-14 , 22 661-13-94, 22 661-13-26 lub 22 661-13-63.