Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw współpracy międzynarodowej i Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
 • w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie dokumentów i materiałów związanych z międzynarodową współpracą wielostronną i bilateralną w obszarze działalności Departamentu, opiniowanie projektów umów współpracy międzynarodowej, przygotowywanie wkładów w języku polskim i angielskim z zakresu pomocy i integracji społecznej do instrukcji i raportów ONZ, Rady Europy i OECD
 • analiza i weryfikacja dokumentów przekazywanych przez MPiPS pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich w zakresie pomocy i integracji społecznej, przygotowywanie wkładów do Stanowisk Rządu, instrukcji na posiedzenia Rady UE, posiedzenia komitetów i grup roboczych Rady oraz Komisji Europejskiej
 • realizowanie zadań Departamentu w procesie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym opracowywanie, konsultowanie i opiniowanie dokumentów będących podstawą wdrażania EFS w Polsce, przygotowywanie wkładów do rocznych planów działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez MPiPS funkcji instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie w Polsce Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 (EFI)
 • przygotowywanie opinii Departamentu dotyczących zakresu rozmów i stanowisk prezentowanych podczas wizyt i spotkań zagranicznych, uczestniczenie w spotkaniach i negocjacjach z partnerami zagranicznymi, planowanie zakresu możliwej współpracy z tymi partnerami, analiza rozwiązań prawnych w systemie pomocy społecznej w innych krajach
 • analiza dokumentów roboczych Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ramach uczestnictwa w przygotowywaniu stanowiska Polski w toczących się sprawach, a także analiza orzeczeń tych sądów w zakresie ich skutków dla prawa i praktyki w obszarze pomocy i integracji społecznej w Polsce

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się trzy windy i jedna platforma transportowa, które umożliwiają wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie w obszarze nauk społecznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub organizacjach międzynarodowych lub środowisku międzynarodowym – związane z funkcjonowaniem UE lub wdrażaniem funduszy UE
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
  • znajomość zagadnień i przepisów prawa związanych z funduszami UE,
  • znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu pomocy społecznej i integracji społecznej,
  • znajomość zagadnień w zakresie polityki społecznej UE, w szczególności w dziedzinie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość KPA,
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • umiejętność analizy i syntezy informacji,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DPS-6
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  ­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  – pisemny sprawdzian wiedzy,
  ­- rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferujemy:
  – umowę o pracę (na zastępstwo), ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.
  Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 1,7
  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  – oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/,
  – oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  – dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  – w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  ­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.
  Bliższe informacje można uzyskać pod nr. 22 661 1314/1326