Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych dotyczących obrotu nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin w celu kształtowania polityki w zakresie bezpiecznego ich wprowadzania do obrotu,
 • opiniowanie krajowych i unijnych projektów aktów prawnych, konwencji, porozumień, umów międzynarodowych i raportów dotyczących gospodarki nawozowej,
 • prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w tym prowadzenie spraw związanych ze zmianą lub cofaniem wydanych przez ministra właściwego ds. rolnictwa pozwoleń,
 • współpraca z departamentami MRiRW, organami administracji rządowej w tym z Inspekcjami, placówkami naukowo-badawczymi, w zakresie nadzoru nad nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w zakresie merytorycznego nadzoru nad działalnością tej jednostki, w tym prowadzenie kontroli,
 • uczestniczenie w realizacji postanowień ustawy o działalności lobbingowej,
 • monitorowanie wydawania przez organy Unii Europejskiej aktów prawnych, a także monitorowanie i analizowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji z zakresu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,
 • załatwianie skarg, wniosków, udzielanie odpowiedzi na interpelacje poselskie w zakresie nawozów i nawożenia, legislacji itp.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz i obsługą klientów zewnętrznych,
  – zagrożenie korupcją,
  – gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie
  na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość przepisów krajowych i unijnych w zakresie nawozów i nawożenia,
  • znajomość zagadnień prawa administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: rolniczym lub biologicznym lub chemicznym lub prawniczym lub technicznym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • posiadanie przeszkolenia w zakresie funkcjonowania administracji publicznej i Unii Europejskiej oraz przepisów prawnych,
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone,
 • znajomość przepisów prawa krajowego i UE,
 • znajomość procedur legislacyjnych,
 • roczne doświadczenie w obszarze chemii rolnej lub ochrony środowiska lub w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu dwuletni staż pracy w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu roczne doświadczenie w obszarze chemii rolnej lub ochrony środowiska lub w administracji publicznej,
 • kopie przeszkoleń w zakresie funkcjonowania administracji publicznej i Unii Europejskiej oraz przepisów prawnych,
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone.

Termin składania dokumentów:

  20-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Starszy Specjalista w HOR”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.