Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale Rozwoju Przedsiębiorczości Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie propozycji zmian PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013 w zakresie instrumentów pomocy dotyczących wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także modyfikowanie podstaw prawnych wdrażania w powyższym zakresie,
 • wykonywanie zadań dotyczących rozstrzygania lub opiniowania spraw związanych z zasadami przyznawania pomocy w powyższym zakresie w ramach PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013,
 • udział w opiniowaniu lub analizie procedur oraz dokumentów dotyczących wyżej wymienionych instrumentów pomocy,
 • realizowanie zadań dotyczących nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wymienionych instrumentów pomocy,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi departamentu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również organami administracji publicznej, instytucjami krajowymi, samorządami i partnerami społecznymi oraz służbami Komisji Europejskiej, w zakresie związanym z programami rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanymi ze środków UE,
 • planowanie oraz przeprowadzanie lub udział w kontrolach dotyczących wskazanego zakresu PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013,
 • przygotowywanie interpretacji przepisów, rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie pisemnych odpowiedzi na list, wnioski, zapytania oraz interpelacje poselskie przekazywane w różnej formie i od różnych podmiotów dotyczące wskazanego zakresu w ramach PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – stres związany z kontaktami z beneficjentami programów (rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele spółdzielni, przedstawiciele poszczególnych grup producentów rolnych),
  – gotowość do krajowych wyjazdów służbowych,
  – stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dwuletni staż pracy w administracji publicznej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość przepisów postepowania administracyjnego,
  • komunikatywność i kreatywność,
  • wiedza z zakresu działania UE,
  • znajomość programów rozwoju obszarów wiejskich,
  • znajomość przepisów krajowych dotyczących wspierania rozwoju obszarów wiejskich.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość programów pomocowych UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • 6-cio miesięczny staż pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem instrumentów wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu dwuletni staż pracy w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 6-cio miesięczny staż pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem instrumentów wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Starszy Specjalista w ROW – zastępstwo”.

Inne informacje:

  Zatrudnienie na zastępstwo.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.