Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw prawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy
  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie opinii i porad prawnych, w tym opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez dyrektora Urzędu, informowanie pracowników o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym działania Urzędu,
 • rozpatrywanie wniosków o stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, prowadzenie rejestrów ww. osób, zamieszczanie i aktualizowanie na stronach BIP wykazów osób, którym stwierdzono kwalifikacje,
 • współuczestniczenie w badaniach powypadkowych, w tym w opracowywaniu orzeczeń powypadkowych celem ustalenia stanu faktycznego i naruszenia przepisów,
 • wykonywanie czynności związ. z kierowaniem do sądów wniosków o ukaranie w odnies. do wykroczeń popełnionych w związku z ruchem zakł. górn. oraz przygotow. projektów wystąpień do przedsięb. o zastos. wobec sprawców wykroczeń środków oddziaływ. wychow., na podst. udziel. pełnomocnictwa reprezentowanie dyr. Urzędu i pełnienie zastępstwa procesowego przed sądami, urzędami i instytucjami,
 • przygotowywanie stanowiska Urzędu w sprawie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektora Urzędu,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naborów do korpusu służby cywilnej, zapewnianie terminowości przeprowadzania ocen pracowników oraz sporządzania IPRZ,
 • przygotowywanie zbiorczych zestawień propozycji szkoleń pracowników Urzędu, sprawdzanie na bieżąco stanu realizacji planu szkoleń, organizowanie szkoleń wew. oraz sporządzanie dokumentacji szkoleniowej, w tym związanej z odbyciem służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w służbie cywilnej, przygotowanie projektów opisów stanowisk pracy oraz zakresów czynności,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem bloczków mandatowych, w celu wsparcia realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących uprawnień do nakładania przez pracowników urzędów górniczych grzywien w drodze mandatów karnych za wykroczenia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
  – częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Otoczenie bliższe i dalsze (miejsce bezpośredniej pracy):
  – budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  – pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.


  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat stażu pracy) przy obsłudze prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego,
  • wiedza z zakresu ustawy o służbie cywilnej,
  • zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność,
  • znajomość obsługi programów komputerowych informacji prawnej.

wymagania dodatkowe

 • powyżej 1 roku pracy w administracji publicznej, w zakresie spraw związanych z prawem administracyjnym i prowadzeniem postępowań administracyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat stażu pracy przy obsłudze prawnej (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy, opis stanowiska pracy, zakres czynności albo inny dokument, z którego jednoznacznie wynika spełnianie wymogu stażu pracy).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku pracy w administracji publicznej, w zakresie spraw związanych z prawem administracyjnym i prowadzeniem postępowań administracyjnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy).

Termin składania dokumentów:

  17-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wyższy Urząd Górniczy
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – GDA/SS/P/A”,
  należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.


Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – sprawdzenie wymagań formalnych ofert – analiza dokumentów,
  – sprawdzenie wiedzy – test wiedzy,
  – sprawdzenie umiejętności obsługi programów komputerowych informacji prawnej – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
  – sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-17-60.