Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Oddziale Katastru Nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15,
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie odwoławczym i w trybach szczególnych niezbędnych do wydania decyzji w sprawach ewidencji gruntów,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi stron na decyzje organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz kompletowanie akt w celu przekazania skargi wraz z aktami do sądu,
 • udział w rozprawach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • analizowanie, sprawdzanie i rozpatrywanie pism i korespondencji z zakresu spraw ewidencji gruntów i budynków,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków stron,
 • przeprowadzanie kontroli działań administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa; wyjazdy służbowe,
  - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
  - wyjazdy w teren w celu dokonywania kontroli,
  - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
  - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego wykonywania obowiązków służbowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze wykonawstwa geodezyjnego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej,
  • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1– geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
  • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel).

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej,
 • pozostałe zakresy uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie geodezyjnym lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej,.
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie pozostałych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Termin składania dokumentów:

  15-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:

  Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Tylko kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z pozostałych wymagań niezbędnych.
  Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867-12-10.