Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Oddziale Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i ocenianie dokumentacji prac planistycznych i treści uchwalanych przez gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, a także studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ich zmian w zakresie zgodności z przepisami prawa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych do przygotowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych,
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zgodności z programami rządowymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
  – kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku architektonicznym, prawniczym lub geodezyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej, a w szczególności w komórkach; przy opracowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub przy przygotowywaniu decyzji o warunkach zabudowy i ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – powyżej 1 roku,
  • znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeń wykonawczych,
  • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Word i Excel).

wymagania dodatkowe

 • spełnienie wymogów art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.

Termin składania dokumentów:

  26-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:

  Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną
  o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z pozostałych wymagań niezbędnych.
  Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 8671210.