Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Ludności i Logistyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15,
  35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozliczanie finansowe zadań realizowanych przez Wydział oraz zadań refundowanych z budżetu Wojewody Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z planem wydatków Wydziału,
 • kompletowanie niezbędnych danych, przygotowywanie projektów planu potrzeb środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozostałych wydatków obronnych oraz opracowywanie w Wydziale dokumentacji potrzebnej do sporządzenia budżetu zadaniowego Wojewody Podkarpackiego w układzie tradycyjnym i zadaniowym z wykorzystaniem aplikacji BUZA,
 • przygotowywanie planu wydatków rzeczowo-finansowych Wydziału z podziałem na realizowane zadania zgodnie z przyznanym limitem oraz planów finansowych wieloletnich w tym zakresie,
 • analizowanie wydatków, sporządzanie obowiązujących sprawozdań zgodnie z wymogami ustawowymi w zakresie planowania budżetu oraz jego wykonania na potrzeby wewnętrzne Urzędu, kompletowanie i opracowywanie informacji oraz sporządzanie kompleksowych analiz na etapie planowania i realizacji budżetu na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
 • koordynowanie w Wydziale zadań związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej, w tym sporządzanie kwestionariuszy samooceny systemu kontroli zarządczej oraz cząstkowych „Arkuszy identyfikacji i oceny ryzyka”, a także monitorowanie realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
  – kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na VII piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wyjazdów w teren, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku finanse i rachunkowość lub ekonomia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe w służbach finansowo-księgowych – powyżej 1 roku,
  • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
  • umiejętność obsługi komputera (MS-Word, Excel, Power Point).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagane powyżej roczne doświadczenie zawodowe w służbach finansowo – księgowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:

  Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Tylko kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań niezbędnych.
  Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 8671210.