Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw szkód w środowisku oraz zarządzania środowiskiem
 • w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie zgłoszeń bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku,
 • uzgadnianie warunków przeprowadzenia działań naprawczych,
 • zarządzanie środowiskiem na terenach zamkniętych szczególnie w zakresie odpadów a także w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z wykonywaniem skomplikowanych zadań
  zagrożenie korupcją
  krajowe wyjazdy służbowe
  stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
  praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  utrudnienia w poruszaniu się po budynku- brak wind- pokój znajduje się na I piętrze,
  przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich,
  brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Inne
  siedziba jednostki znajduje się na pierwszym i drugim piętrze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska, chemii lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obszerna wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, odpadów oraz znajomość przepisów prawa w tym zakresie,
  • umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy do: oceny stopnia zagrożenia dla życia ludzi, wystąpienia znacznej szkody w środowisku, prowadzenia postępowań w zakresie zarządzania środowiskiem,
  • umiejetności interpersonalne,
  • umiejetność negocjacji,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejetność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejetność rozwiązywania problemów,
  • samodzielność

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
  ul. Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce

  z dopiskiem ,, Oferta pracy w WSI”

Inne informacje:

  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie RDOŚ w Kielcach. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru są komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 34 35 351