Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw pomocy socjalnej
 • w Wydziale Udzielania Świadczeń Departamentu Pomocy Socjalnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa, ul. Koszykowa 16

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie procesu identyfikacji cudzoziemców, którzy wymagają szczególnego traktowania w zakresie zapewnienia pomocy socjalnej i opieki;
 • Współpraca z:
 • 1) wykonawcami zewnętrznymi w zakresie opieki medycznej, w szczególności w zakresie sprawowanej opieki nad cudzoziemcami o szczególnych potrzebach,
 • 2) pracownikami ośrodków dla cudzoziemców w zakresie recepcji cudzoziemców o szczególnych potrzebach;
 • Współpraca z innymi komórkami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, z urzędami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielanej pomocy socjalnej i opieki medycznej;
 • Przygotowywanie opinii i analiz dotyczące udzielanej pomocy socjalnej;
 • Udział w spotkaniach eksperckich dotyczących beneficjentów pomocy socjalnej i opieki medycznej;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielanej pomocy socjalnej cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • jednozmianowa praca biurowa od godz. 8:15 do godz. 16:15;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – permanentna obsługa klienta zewnętrznego;
  – częste kontakty z klientem oraz wykonywanie zadań pod presją czasu, mogą spowodować sytuacje nieprzewidywalne i stresujące.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Powyższe stanowisko pracy zlokalizowane są w budynku w centrum miasta,w kamienicy o starym typie zabudowy. Do dwóch wejść zewnętrznych do budynku prowadzą schody – brak jest podjazdów.Wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie.Na każde piętro można dostać się klatką schodową lub windą. Toalety dostępne są na każdym piętrze, osobne dla kobiet oraz mężczyzn. Nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach.Na wszystkich piętrach w budynku podłoga jest równa, nie śliska, zachowana na jednym poziomie, z pewnymi wyjątkami gdzie przy wejściach do pokoju znajduje się próg.
  Pomieszczenie biurowe przewidziane na miejsce pracy dla wyżej wymienionego stanowiska, jest przestrzenne, zgodnie z przepisami bhp, do dyspozycji zatrudnionego jest ponad 2m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Drzwi prowadzące do każdego z pokoi są szerokie, otwierane standardową klamką.
  Praca na stanowisku administracyjno – biurowych – to praca umysłowa, biurowa, skierowana głównie na używanie komputera, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego, oraz długotrwałego skupienia uwagi.
  Z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.
  Wykonując zadania należące do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku, występuje niekiedy konieczność wykonania pracy poza budynkiem Urzędu. Samochody służbowe, używane do przemieszczenia się pracowników, nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
  ul. Koszykowa 16, 00 –564 Warszawa
  z dopiskiem: „ Starszy Specjalista w Wydziale Udzielania Świadczeń Departamencie Pomocy Socjalnej”

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem,
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76
  – proponowany mnożnik wynagrodzenia 1,7.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.