Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • w Wydziale do Spraw Uprawnień Kombatanckich i Świadczenia Pieniężnego w Departamencie Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 – 926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach kombatantów i osób represjonowanych oraz ubiegających się o status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach j.w.,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach przydzielonych do opracowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze.
  Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego).
  – Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe.
  – Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub historyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne, w tym sądowo – administracyjne
  • znajomość przepisów ustaw:
  • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
  • ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
  • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizowanym przez Urząd
  • ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989
  • umiejętność kierowania tokiem postępowania administracyjnego
  • znajomość historii opozycji antykomunistycznej PRL
  • łatwość wypowiedzi i pisania tekstów
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office)
  • umiejętność współpracy
  • umiejętność współpracy z osobami w podeszłym wieku
  • radzenie sobie z presją

wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka obcego: angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy określony w wymogach niezbędnych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Informacje pod nr tel 22 661 86 84, 22 661 86 77