Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw nadzoru nad wykonywaniem obowiązków z zakresu obronności i bezpieczeństwa
 • w Wydziale Operacyjnym i Planowania Obronnego w Departamencie Spraw Obronnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg uprawnionych podmiotów, sądów lub prokuratorów na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w związku z realizacją przez nich ustawowych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wykonywania przez przedsiębiorców ustawowych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach odmowy udostępnienia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zawieszenia obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych warunków dostępu i utrwalania treści przekazów telekomunikacyjnych i danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną;
 • udział w sprawowaniu merytorycznego nadzoru nad wykonaniem kontroli planowych i doraźnych prowadzonych przez Delegatury UKE w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • udział w kontrolach przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie realizacji przez nich obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • udział w opracowywaniu projektów odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Prezesa UKE, dotyczącą obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • udział w opiniowaniu i opracowaniu projektów aktów prawnych dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
  – Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
  – Stres spowodowany prowadzeniem czynności kontrolnych w skomplikowanych uwarunkowaniach prawnych, pod presją czasu, w sytuacji wyraźnego konfliktu interesów uprawnionego podmiotu, sądu lub prokuratora i przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy;
  – praca w siedzibie urzędu – na szóstym piętrze;
  – narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  – poruszanie się po budynku: cztery windy, po dwie z każdej strony budynku;
  – toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
  • znajomość przepisów ustaw:Prawo telekomunikacyjne, o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomości zagadnień dotyczących techniki telekomunikacyjnej;
  • posiadanie kompetencji w zakresie: skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy,umiejętności analityczne.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu telekomunikacyjnym lub elektronicznym;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe o profilu telekomunikacyjnym lub elektronicznym;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych.

Termin składania dokumentów:

  21-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa

  z dopiskiem „Starszy specjalista DSO/WOP/5”

Inne informacje:

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
  w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.

  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  – sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  – test wiedzy;
  – test kompetencyjny;
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.