Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw procesu inwestycyjnego
 • w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie procesu inwestycyjnego dla poszczególnych zadań w zakresie robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych, z ewentualnym wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru
 • monitorowanie przebiegu realizacji robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych
 • sporządzanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych wraz z udziałem w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, w tym badanie i ocena złożonych ofert
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z realizacją umów na roboty budowlane
 • dokonywanie analizy stanu zasobów związanych z prowadzonymi inwestycjami wraz z wykonywaniem czynności związanych z zakupem usług i robót budowlanych
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – praca w terenie
  – zagrożenie korupcją
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Warunki uciążliwe:
  – praca na wysokości powyżej 3 metrów
  – zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – schodołaz
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi odpowiedniej szerokości
  – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
  • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów dotyczących prawa wodnego w zakresie wykonywanych zadań
  • umiejętność obsługi programów kosztorysowych

wymagania dodatkowe

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami
 • rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami
 • uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub hydrotechnicznej
 • potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi programu Norma PRO

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze –

Inne informacje:


  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 949,42 – 3 314,82 zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 72 lub 58 355 34 60