Urząd Morski w Słupsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kodeksu ISPS, zarządzania kryzysowego oraz planowania i realizacji zadań obronnych;
 • w Biurze Spraw Obronnych Żeglugi w Ustce.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Słupsku
  al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ustka
 • 76-270 Ustka
  ul. Marynarki Polskiej 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie, uaktualnianie dokumentów związanych z ochroną portów morskich i żeglugi w zakresie wymaganym przez kodeks ISPS, i ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich;
 • realizacja zadań wynikających z przedsięwzięć z zakresu osłony technicznej i całokształtu infrastruktury portów, na terenie odpowiedzialności Urzędu Morskiego w Słupsku;
 • planowanie i realizacja zadań obronnych nałożonych na Urząd Morski w Słupsku;
 • organizowanie, koordynowanie i realizacja zadań wynikających z przepisów o zarządzaniu kryzysowym, na odcinku służbowej odpowiedzialności Urzędu Morskiego w Słupsku;
 • planowanie i realizacja zadań o charakterze niemilitarnym nałożonych na Urząd Morski w Słupsku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze, występują bariery architektoniczne, praca na piętrze, schody, brak windy i podjazdu, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak odpowiedniej szerokości drzwi.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe związane z gospodarką morską lub bezpieczeństwem narodowym lub bezpieczeństwem wewnętrznym;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania kryzysowego lub obronności kraju, lub bezpieczeństwa wewnętrznego, lub ochrony i zabezpieczenia portów i obiektów portowych;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość problematyki zagadnień mobilizacyjnych, operacyjnych, zarządzania kryzysowego, kodeksu ISPS;
  • umiejętność analizy, oceny pracy koncepcyjnej i planistycznej w zakresie zagadnień obronnych i zarządzania kryzysowego;
  • umiejętność biegłej obsługi komputera Word, Excel;

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego – język angielski lub język niemiecki;
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do wiadomości
 • umiejętność pracy w zespole;
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski
  Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy. Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów). Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą powiadomieni e-mailem i/lub telefonicznie. Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu. Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, zostaną odesłane w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru lub komisyjnie zniszczone.